DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 26
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 26
Ti ng Vi tế ệ
I. Chính t (2đi m): Đi n vào ch tr ng ỗ ố ch hay tr
N ng vàng lan nhanh xu ng…..ân núi r i tr i v i lên cánh đ ng lúa. con ả ộ
viên đã đ ra đ ng c y mùa, g t …iêm. Trên nh ng ru ng lúa…..ín vàng, bóng ồ ấ
áo…..àm và nón….. ng nh p nhô, ti ng nói c i nh n nh p vui v . ế ườ ộ
II. Luy n t và câệ ừ u
Bài 1 (2đi m): X p các t sau thành 2 nhóm: tr y h i, h i làng, đ i h i, h i ngh ,ế ộ ộ ộ ộ
d h i, vũ h i, h i đàm, h i th o.ạ ộ
- Ch d p vui t ch c đ nh kì:ỉ ị
………………………………………………
- Ch cu c h p:ỉ ộ ọ
……………………………………………………………..
Bài 2 (2đi m): Ch n t ng thích h p đi n vào ch tr ng: l chào c , l đài, l đ , ễ ộ
l nghi.
a. Đoàn ng i di u hành đi qua ……………ườ ễ
b. Đám tang t ch c theo…………..đ n gi n.ổ ứ ơ
c. Đ i v i ng i l n tu i c n gi …………… ườ ớ
d. Th hai đ u tu n, tr ng em t ch c ……………. ườ ổ ứ
Bài 3 (2đi m): Đi n t ng thích h p vào ch ch m Trong các câu d i đây đ ề ừ ướ
th s d ng thêm d u ph y.ể ử
a. Hà N i, …………là thành ph l n c a n c ta. ố ớ ướ
b. Trong v n, hoa h ng,…….đua nhau n r .ườ ở ộ
III. T p làm văn: Vi t đo n văn ng n k v c nh vui trung thu em đã đ cế ề ả ượ
tham gia.
Toán
Bài 1 (2đi m): Đ t tính r i tínhặ ồ
2102 : 3 1329 x 4
4125 x 7 5001 : 7
Bài 2 (2đi m): Ch s hàng trăm c a m t s 3 ch s m t s nh h n 2 ữ ố ữ ố ơ
b ng 1/5 ch s hàng choc. Chũ s hàng đ n v b ng n a t ng ch s hàng trăm ữ ố ơ ữ ố
hàng choc. Tìm s có 3 ch s đó. ữ ố
Bài 3 (2đi m): Có 3 thùng đ ng t t c 90 lít d u. S lít d u thùng màu xanh b ng ầ ở
1/2 s lít d u thùng màu đ b ng 1/3 s lít d u thùng màu vàng. H i m i ầ ở ầ ở
thùng đ ng bao nhiêu lít d u.ự ầ
Bài 4 (2đi m): 3 b n Lan, Liên, Loan thi đua c t hoa gi y. C 15 phút Lan c t đ c ắ ượ
3 bông hoa. C 20 phút Loan c t đ c 5 bông hoa, c 12 phút Liên c t đ c 2 bông ắ ượ ắ ượ
hoa.
a. B n nào c t nhanh nh t?ạ ắ
b. Trong m t gi , ba b n c t đ c bao nhiêu bông hoa? ắ ượ
Bài 5 (1đi m): Tính b ng cách h p lí:ằ ợ
a. (360 – 295 + 240 – 295) : 2 b. (45 x 9 + 55 x 9) : 3
Bài 6 (1đi m): Dùng d u các phép tính, d u ngo c đ n đ l p bi u th c s sao ơ ể ậ
cho:
4 4 4 4 = 4
thông tin tài liệu
Tiếng Việt I. Chính tả (2điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr Nắng vàng lan nhanh xuống…..ân núi rồi trải vội lên cánh đồng lúa. Bà con xã viên đã đổ ra đồng cấy mùa, gặt …iêm. Trên những ruộng lúa…..ín vàng, bóng áo…..àm và nón…..ắng nhấp nhô, tiếng nói cười nhộn nhịp vui vẻ. II. Luyện từ và câu Bài 1 (2điểm): Xếp các từ sau thành 2 nhóm: trẩy hội, hội làng, đại hội, hội nghị, dạ hội, vũ hội, hội đàm, hội thảo. - Chỉ dịp vui tổ chức định kì:……………………………………………… - Chỉ cuộc họp:…………………………………………………………….. Bài 2 (2điểm): Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: lễ chào cờ, lễ đài, lễ độ, lễ nghi. a. Đoàn người diễu hành đi qua …………… b. Đám tang tổ chức theo…………..đơn giản. c. Đối với người lớn tuổi cần giữ…………… d. Thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức ……………. Bài 3 (2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm Trong các câu dưới đây để có thể sử dụng thêm dấu phẩy. a. Hà Nội, …………là thành phố lớn của nước ta. b. Trong vườn, hoa hồng,…….đua nhau nở rộ. III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về cảnh vui trung thu mà em đã được tham gia.
Mở rộng để xem thêm
×