DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 29
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 29
Ti ng vi tế ệ
I. Chính t (2đi m): Tìm 5 t láy có ph âm đ u là x…x…. ụ ấ
Tìm 5 t láy có ph âm s…..s…..ừ ụ
II. Luy n t và câuệ ừ
Bài 1 (3đi m): Đ u đ ho c tài đ h n thuaọ ặ ơ . Emy tìm nh ng t ti ngữ ừ ế
đ u có nghĩa nh trên nói v lĩnh v c th thao.ư ự ể
Ví d: đ u v tấ ậ
Bài 2 (3đi m): S p x p các t cho d i đây vào 3 nhóm:ắ ế ướ
T , nh y sào, l t ván, g y đánh gôn, nhà thi đ u, b i l i, ten-nít, tr ng đ u, ướ ơ ộ ườ
đ ng h tính th i gian, b b i, c vua, v t, kính b i, mũ b i, nh y xa, dây nh y, sân ể ơ ơ ơ
bãi, h nh y, đ m, đ u ki m, ván tr t, ki m, côn, nh y dây, đ m b c, bàn c , ố ả ế ượ ế
đài, nh y dù, leo núi,ng tay, ném đĩa, c t , nh y sào, bóng chuy n, ném lao, sân ử ạ
v n đ ng, đi b th thao. ộ ể
- Nhóm 1: Môn th thao
- Nhóm 2: D ng c th thao ụ ể
- Nhóm 3: N i di n ra các ho t đ ng th thao.ơ ạ ộ
Bài 3 (2đi m): Đ t d u ph y vào v trí thích h p trong các câu sau.ặ ấ
a. Nh ngh l c tình yêu cu c s ng anh đã chi n th ng căn b nh hi m ị ự ế
nghèo.
b. Đ đ c thành công ch đã ph i luy n t p d i tuy t l nh hàng gi đ ng ượ ướ ế ờ ồ
h .
c. Nh đ c s chăm sóc gi gìn c n then cây c u v n gi đ c v đ p ờ ượ ữ ượ ẻ ẹ
m t không hai.
III. T p làm văn: Hãy đóng vai m t bình lu n viên t ng thu t tr c ti p m t ườ ậ ự ế
tr n thi đ u bóng đá.ậ ấ
Toán
Bài 1 (2đi m): Nêu cách tính di n tích hình ch nh t và chu vi hình ch nh t. ữ ậ ữ ậ
Bài 2 (2đi m): Tính nhanh
41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50
Bài 3 (2đi m): Chu vi c a m t hình vuông 40cm. Hãy tính di n tích hình vuôngủ ộ
đó
Bài 4 (2đi m): N a chu vi c a m t hình ch nh t là 48cm, bi t chi u dài g p 5 l n ữ ậ ế
chi u r ng. Tính di n tích hình ch nh t đó?ề ộ
Bài 5 (1đi m): N a chu vi c a m t hình ch nh t là 24cm, bi t chi u dài h n chi u ữ ậ ế ơ
r ng 4cm. Tính di n tích hình ch nh t đó? ữ ậ
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 29 Tiếng việt I. Chính tả (2điểm): Tìm 5 từ láy có phụ âm đấu là x…x…. Tìm 5 từ láy có phụ âm s…..s….. II. Luyện từ và câu Bài 1 (3điểm): Đấu là đọ hoặc tài để rõ hơn thua. Em hãy tìm những từ có tiếng đấu có nghĩa như trên nói về lĩnh vực thể thao. Ví dụ: đấu vật Bài 2 (3điểm): Sắp xếp các từ cho dưới đây vào 3 nhóm: Tạ, nhảy sào, lướt ván, gậy đánh gôn, nhà thi đấu, bơi lội, ten-nít, trường đấu, đồng hồ tính thời gian, bể bơi, cờ vua, vợt, kính bơi, mũ bơi, nhảy xa, dây nhảy, sân bãi, hố nhảy, đệm, đấu kiếm, ván trượt, kiếm, côn, nhảy dây, đấm bốc, bàn cờ, võ đài, nhảy dù, leo núi, găng tay, ném đĩa, cử tạ, nhảy sào, bóng chuyền, ném lao, sân vận động, đi bộ thể thao. - Nhóm 1: Môn thể thao - Nhóm 2: Dụng cụ thể thao - Nhóm 3: Nơi diễn ra các hoạt động thể thao. Bài 3 (2điểm): Đặt dấu phẩy vào vị trí thích hợp trong các câu sau. a. Nhờ nghị lực và tình yêu cuộc sống anh đã chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo. b. Để có được thành công chị đã phải luyện tập dưới tuyết lạnh hàng giờ đồng hồ. c. Nhờ được sự chăm sóc và giữ gìn cẩn then cây cầu vẫn giữ được vẻ đẹp có một không hai. III. Tập làm văn: Hãy đóng vai một bình luận viên và tường thuật trực tiếp một trận thi đấu bóng đá.
Mở rộng để xem thêm
×