DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 2: Tuần 1
H và tên:......................... Bài t p ôn t p cu i tu n môn Toán l p 2: Tu n 1 ố ầ
L p 2...
Bài 1: Đ t tính r i tính:ặ ồ
35 + 40 86 – 52 73 – 53 5 + 62 33 + 55 88 – 6
..........................................................................................................................
.....................................................................................................................…
........................................................................................................………….
Bài 2: Vi t các s 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo th t t l n đ n bé:ế ứ ự ừ ớ ế
.........................................................................................................................
Bài 3: M t băng gi y dài 96cm, em c t b đi 26cm. H i băng gi y còn l i dài bao ộ ấ ỏ ấ
nhiêu xăngtimet?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..
Bài 4: M nuôi gà và v t, t t c có 48 con, trong đó có 23 con gà. H i m nuôi bao ấ ả
nhiêu con v t?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..
Bài 5: >, <, = ?
45 – 24 ... 17 + 10 ; 32 + 16 ... 20 + 28
24 + 35 ... 56 – 36 ; 37 – 17 ... 56 – 36
6 + 4 .... 7 + 2 ; 10 - 2 ... 10 – 1
Bài 6: S ?
18 < ... < 20 ; 98 < ... < 100 ; 65 > ... > 62
thông tin tài liệu
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 35 + 40 86 – 52 73 – 53 5 + 62 33 + 55 88 – 6 .......................................................................................................................... .....................................................................................................................… ........................................................................................................…………. Bài 2: Viết các số 50 , 48, 61, 58, 73, 84 theo thứ tự từ lớn đến bé: ......................................................................................................................... Bài 3: Một băng giấy dài 96cm, em cắt bỏ đi 26cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăngtimet? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 4: Mẹ nuôi gà và vịt, tất cả có 48 con, trong đó có 23 con gà. Hỏi mẹ nuôi bao nhiêu con vịt? ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 5: >, <, = ? 45 – 24 ... 17 + 10 ; 32 + 16 ... 20 + 28 24 + 35 ... 56 – 36 ; 37 – 17 ... 56 – 36 6 + 4 .... 7 + 2 ; 10 - 2 ... 10 – 1 Bài 6: Số? 18 < ... < 20 ; 98 < ... < 100 ; 65 > ... > 62
Mở rộng để xem thêm
×