DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 18
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 18
Ti ng vi tế ệ
Bài 1:y ghi l i nh ng hình nh so sánh tìm đ c trong đo n th sau và đi n vàoạ ữ ượ ạ ơ
b ng d i đây.ả ướ
Lá thông nh th chùm kimư ể
Reo lên trong gió m t nghìn âm thanh
Lá lúa là l i ki m congưỡ ế
Vây quanh b o v m t bông lúa vàng ệ ộ
Lá chu i là nh ng con tàuố ữ
Bồng bềnh chở nặng một màu gió trăng.
S v t đ c so sánhự ậ ượ T so sánhS v t so sánhự ậ
……………………....... ……………....... ……………………………………………
………………………... ………………... ……………………………………………
……………………….. ………………... ……………………………………………
Bài 2: Tìm t ch s v t, ho t đ ng, đ c đi m trong các câu sau: ỉ ự
Đ m sen n sen vàng. sen màu xanh mát, cao, th p chen nhau, phầ ở
kín m t đ m.ặ ầ
Toán
Bài 1: Đ t tính r i tínhặ ồ
639 : 6 724 : 4
515 : 5 407 : 8
Bài 2: Tính giá tr bi u th cị ể
9 x ( 390 : 6) 137 + 28 x 6
144 : 8 : 2 427- 135 : 5
Bài 3: Tìm x
x : 4 + 16 = 200
X x 5 - 199 = 306
Bài 4: s
Chi u dài19 m 2dam 3hm 2m
Chi u r ngề ộ 8m 16m 3dam 12dm
Chu vi hình ch nh tữ ậ
Bài 5: Tính chi u dài c a hình ch nh t bi t chi u r ng 36m chu vi hình ch ế ề ộ
nh t đó là 2hm?
thông tin tài liệu
Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính 639 : 6 724 : 4 515 : 5 407 : 8 Bài 2: Tính giá trị biểu thức 9 x ( 390 : 6) 137 + 28 x 6 144 : 8 : 2 427- 135 : 5 Bài 3: Tìm x x : 4 + 16 = 200 X x 5 - 199 = 306
Mở rộng để xem thêm