DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 2
H và tên:......................... Bài t p ôn t p cu i tu n Toán l p 2: Tu n 2 ố ầ
L p 2...
B ài 1:
a) Li n tr c s 100 là ... c) Li n sau s 78 là ... ướ ố
b) Li n sau s 39 là ... d) Li n tr c s 41 là ... ướ ố
Bài 2: Đ t tính r i tính:ặ ồ
16 + 3 90 – 70 5 + 23 6 + 4 2 + 9 57 – 51 38 – 8
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..
Bài 3: Tính:
24 cm - 13 cm = ... 14 cm + 35 cm = ... 50 + 10 + 10 = ...
44 cm - 2 cm = ... 9 cm + 50 cm = ... 16 - 0 + 3 = ...
Bài 4: Dũng có 68 viên bi. Hùng cho Dũng 20 viên bi. H i Dũng có t t c bao ấ ả
nhiêu viên bi?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..
Bài 5: Lan có 47 que tính, Lan cho Mai 21 que tính. H i Lan còn l i bao nhiêu ỏ ạ
que tính?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
..
Bài 6: Đi n s thích h p:ề ố
14 + < 19 18 - < 15 + 12 < 15
Bài 7: V đo n th ng có đ dài 4 cm?ẽ ạ
thông tin tài liệu
B ài 1: a) Liền trước số 100 là ... c) Liền sau số 78 là ... b) Liền sau số 39 là ... d) Liền trước số 41 là ... Bài 2: Đặt tính rồi tính: 16 + 3 90 – 70 5 + 23 6 + 4 2 + 9 57 – 51 38 – 8 .................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 3: Tính: 24 cm - 13 cm = ... 14 cm + 35 cm = ... 50 + 10 + 10 = ... 44 cm - 2 cm = ... 9 cm + 50 cm = ... 16 - 0 + 3 = ... Bài 4: Dũng có 68 viên bi. Hùng cho Dũng 20 viên bi. Hỏi Dũng có tất cả bao nhiêu viên bi? .................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 5: Lan có 47 que tính, Lan cho Mai 21 que tính. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu que tính? ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Mở rộng để xem thêm
×