DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 31
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 31
Ti ng Vi tế ệ
I. Chính t (2đi m):
Tìm 3 t láy có ph âm đ u là: tr….tr…. ụ ầ
3 t láy có ph âm đ u là ch…ch….. ụ ầ
II. Luy n t và câuệ ừ
Bài 1 (2đi m): Tìm hai b ph n chính trong câuộ ậ
a. Tia n ng đ u tiên h t chéo qua thung lũngắ ầ
b. ánh n ng chan hoà làm cho m i v t t t t i. ậ ố ươ
Bài 2 (2đi m): Đ t câu h i cho b ph n in đ m trong các câu d i đây. ộ ậ ướ
a. Bà đã ru tôi ng b ng nh ng câu chuy n c tích. ệ ổ
b. Ch đã chi n th ng ế b ng nh ng n l c phi th ng ỗ ự ườ .
Bài 3 (2đi m): Trong bài th “Đánh th c tr u” Tr n Đăng Khoa vi t:ơ ứ ầ ế
“Tr u i hãy t nh l iầ ơ
M m t xanh ra nào”ở ắ
Cây tr u không đã đ c nhân hoá b ng cách nào? ượ ằ
Bài 4 (2đi m): Vi t tên th đô c a các n c: Trung Qu c, Lào, M , Pháp.ế ủ ủ ướ
Toán
Bài 1 (2đi m): Cho đo n th ng AB đ dài 10cm. Hãy v đo n th ng r i xácạ ẳ ạ ẳ
đ nh trung đi m C c a đo n th ng AB. ạ ẳ
Bài 2 (2đi m): Đi n d u >, <, = vào ch ch m ỗ ấ
1 km…97 dam 5 m 4 km…..3 km 5 m
7923 mm….423 cm 4 mm 6091 m…..61 hm9 m
Bài 3 (2đi m): B ng 1 can 5lít 1 can 3lít, em làm th nào đ đong đ c 4lít d u ế ể ượ
ho t m t thùng d u ho ?ả ừ
Bài 4 (2đi m): H ng h i Cúc “Bây gi m y gi chi u?”. Cúc tr l i: “Th i gian ả ờ
t lúc 12 gi tr a đ n bây gi b ng 1/3 th i gian t bây gi đ n h t ngày (t c là 12 ư ế ờ ằ ế ế
gi đêm hôm nay). Em hãy tính xem bây gi là m y gi ? ấ ờ
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 31 Tiếng Việt I. Chính tả (2điểm): Tìm 3 từ láy có phụ âm đầu là: tr….tr…. 3 từ láy có phụ âm đầu là ch…ch….. II. Luyện từ và câu Bài 1 (2điểm): Tìm hai bộ phận chính trong câu a. Tia nắng đầu tiên hắt chéo qua thung lũng b. ánh nắng chan hoà làm cho mọi vật tốt tươi. Bài 2 (2điểm): Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong các câu dưới đây. a. Bà đã ru tôi ngủ bằng những câu chuyện cổ tích. b. Chị đã chiến thắng bằng những nỗ lực phi thường. Bài 3 (2điểm): Trong bài thơ “Đánh thức trầu” Trần Đăng Khoa viết: “Trầu ơi hãy tỉnh lại Mở mắt xanh ra nào” Cây trầu không đã được nhân hoá bằng cách nào? Bài 4 (2điểm): Viết tên thủ đô của các nước: Trung Quốc, Lào, Mỹ, Pháp.
Mở rộng để xem thêm
×