DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 32
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 32
Ti ng vi tế ệ
I. Chính t (2đi m):
Tìm 3 t láy có ph âm đ u là: t….t…. ụ ầ
3 t láy có ph âm đ u là r…r….. ụ ầ
II. Luy n t và câuệ ừ
Bài 1 (2đi m): Tìm hai b ph n chính trong câu.ộ ậ
a. Bu i sáng, m i ng i đ ra đ ng. ườ ổ ườ
b. Xa xa, đám lúa gi ng m i đã ng màu vàng.ố ớ
Bài 2 (2đi m): Xác đ nh danh t , đ ng t , tính t trong hai câu văn bài t p 1 ừ ộ
3 (2đi m): Trong hai dòng th sau, s v t nào đ c nhân hoá, nhân hoá b ngơ ự ậ ượ
cách nào?
“Quê h ng tôi có con sông xanh bi cươ ế
N c g ng trong soi tóc nh ng hàng tre”ướ ươ
Bài 4 (2đi m): Ch n t ng thích h p trong các t cho d i đi n vào ch tr ng ướ ỗ ố
Tr ng xoá, tr ng phau, tr ng ng n, tr ng mu t ầ ắ
- Màn s ng mù……………ươ – Bông hoa hu ………………
- H t g o…………………ạ ạ - Đàn cò…………….............
III. T p làm văn: Vi t th cho b n n c ngoài gi i thi u v l p em.ế ư ướ ề ớ
Toán
Bài 1 (2đi m): Tìm n
a. n x 4 = 8 x 4
b. 4 x n = 3 x 8
c. 2 x 4 < 2 x n < 2 x 7
Bài 2 (2đi m): Đi n d u >, <, =ề ấ
1 km…..98dam 9m 4 km…. 3 km 8m
7923 mm….793 cm 4mm 6191 m….61hm 7m
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 32 Tiếng việt I. Chính tả (2điểm): Tìm 3 từ láy có phụ âm đầu là: t….t…. 3 từ láy có phụ âm đầu là r…r….. II. Luyện từ và câu Bài 1 (2điểm): Tìm hai bộ phận chính trong câu. a. Buổi sáng, mọi người đổ ra đường. b. Xa xa, đám lúa giống mới đã ngả màu vàng. Bài 2 (2điểm): Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu văn ở bài tập 1 Bà 3 (2điểm): Trong hai dòng thơ sau, sự vật nào được nhân hoá, nhân hoá bằng cách nào? “Quê hương tôi có con sông xanh biếc Nước gương trong soi tóc những hàng tre” Bài 4 (2điểm): Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ cho dưới điền vào chỗ trống Trắng xoá, trắng phau, trắng ngần, trắng muốt - Màn sương mù…………… – Bông hoa huệ……………… - Hạt gạo………………… - Đàn cò……………............. III. Tập làm văn: Viết thư cho bạn nước ngoài giới thiệu về lớp em.
Mở rộng để xem thêm
×