DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 2: Tuần 25
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 2: Tu n 25 ầ ớ
H và tên:.........................
L p 2...
I. TOÁN:
Bài 1: Tìm x:
X x 3 = 12 2 x X = 18 X + 4 = 20
X - 3 = 18 32 - X = 4
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 2: Có 20 bông hoa đ c c m đ u vào 4 bình hoa. H i m i bình hoa có m y ượ ắ
bông hoa?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 3: Có 36 viên bi chia đ u cho các b n, m i b n đ c 4 viên. H i có m y b n ạ ượ ấ ạ
đ c nh n bi?ượ ậ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 4: M i ngôi sao có 5 cánh. H i 4 ngôi sao nh th có bao nhiêu cánh? ư ế
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 5: S ?
a) : 4 : 3 x 2 : 4
24 16
b) x 8 : 4 : 4 x 3
Bài 6: Tô màu m t ph n t c a các hình bên? ư ủ
II. TI NG VI T:Ế Ệ
1. Ch n ch đã cho trong ngo c đ n đ đi n vào ch ch m. ơ ể ề
- (xao, sao) …… nhãng ; ………. đ ng
- (xâu, sâu) …… kim ; ……….. b
- (xát, sát) …….. sao ; xay ………..
- (su, xu) qu su ……. ; đ ng …………ả ồ
- (sung, xung) ……. s c ; ……….. phong
2. Đi n ti p vào ch ch m 5 con thú em bi t? ế ỗ ấ ế
a) Nh ng loài thú d :…………………………………………………………………ữ ữ
b) Nh ng loài thú hi n lành: …………………………………………………………ữ ề
c) Nh ng loài thú có hình dáng to: ……………………………………………………
3. Tìm 5 t ng có ti ng “thu ”:ừ ữ ế
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Tìm 5 t chừ ỉ ho t đ ng, tính ch t b t đ u b ngạ ộ ấ ắ ầ x
…………………………………………………………………………………………
5 8
…………………………………………………………………………………………
5. Nối tên con thú với đặc điểm của nó?
hhi n lành
nai hung d
cáo nhanh nh n
g uranh mãnh
sóc kho nh t các loài thúẻ ấ
v nượ hay đá h u
voi th ng hay húườ
ng abéo và d t nữ ợ
thông tin tài liệu
I. TOÁN: Bài 1: Tìm x: X x 3 = 12 2 x X = 18 X + 4 = 20 X - 3 = 18 32 - X = 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Bài 2: Có 20 bông hoa được cắm đều vào 4 bình hoa. Hỏi mỗi bình hoa có mấy bông hoa? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 3: Có 36 viên bi chia đều cho các bạn, mỗi bạn được 4 viên. Hỏi có mấy bạn được nhận bi? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 4 ngôi sao như thế có bao nhiêu cánh? ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………
Mở rộng để xem thêm