DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 30
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 30
Ti ng Vi tế ệ
Bài 1: Tìm các t ng đ ph n bi t các ti ng sau: ữ ể ế
- xay: xay lúa,………………
- say:………………………..
- xung: ………………………
- sung:………………………..
- xông:……………………...
- sông:………………………..
- x ng:…………………… ươ
- s ng:……………………….ươ
Bài 2: Hãy thêm nh ng t ng g i t hay hình nh nhân hoá đ vi t l i các câu văn ữ ợ ế
sau sao cho sinh đ ng.
a. Chim hót trong vòm lá
………………………………………………………………………………………
b. Cây h ng nhung đang to h ng th m ả ươ ơ
………………………………………………………………………………………
c. D i ao, đàn cá đang b i l n ướ ơ ộ
………………………………………………………………………………………
d. Mái tóc m đen, dài
………………………………………………………………………………………
Toán
Bài 1: Ng i ta d đ nh chuy n 76500 quy n v lên mi n núi theo 3 đ t. Đ t thườ ự ị
nh t chuy n lên 18 250 quy n, đ t th hai chuy n 27 550 quy n. đ t th ba ể ợ ể ợ
chuy n n t s v còn l i. H i đ t th ba s ph i chuy n lên bao nhiêu quy n v ? ố ở
(Tóm t t b ng s đ , gi i b ng 2 cách)? ơ ồ
Bài 2: Tìm 3 s , bi t r ng s th nh t c ng v i s th hai b ng 393, s th hai ế ố ứ ố ứ ố ứ
c ng v i s th ba b ng 1007, s th ba c ng v i s th nh t b ng 864? ố ứ ố ứ ố ứ ấ ằ
Bài 3: M t hình ch nh t chi u dài g p đôI chi u r ng di n tích 98cm ề ộ 2.
Tính chu vi hình ch nh t đó?ữ ậ
Bài 4: Tính nhanh
a. 10750 : 2 : 5
b. 5824 x 6 + 5824 + 5824 x 3
c. 37286 + 24679 – 286 – 24679
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 30 Tiếng Việt Bài 1: Tìm các từ ngữ để phận biệt các tiếng sau: - xay: xay lúa,……………… - say:……………………….. - xung: ……………………… - sung:……………………….. - xông:……………………... - sông:……………………….. - xương:…………………… - sương:………………………. Bài 2: Hãy thêm những từ ngữ gợi tả hay hình ảnh nhân hoá để viết lại các câu văn sau sao cho sinh động. a. Chim hót trong vòm lá ……………………………………………………………………………………… b. Cây hồng nhung đang toả hương thơm ……………………………………………………………………………………… c. Dưới ao, đàn cá đang bơi lộn ……………………………………………………………………………………… d. Mái tóc mẹ đen, dài ………………………………………………………………………………………
Mở rộng để xem thêm
×