DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 21
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: ầ ớ Tu n 21
Ti ng vi tế ệ
Bài 1: Đ c đo n th sau r i đi n vào b ng d i đây. ơ ồ ề ướ
Ti ng d a làm d u n ng tr aế ị ắ ư
G i đàn gió đ n cùng d a múa reo ế ừ
Tr i trong đ y ti ng rì rào ầ ế
Đàn cò đánh nh p bay vào bay ra.
Đ ng canh tr i đ t bao la ờ ấ
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
Tên s v tự ậ T ng t s v t nh ng i ữ ả ư ườ
Bài 2: G ch chân d i b ph n câu tr l i câu h i: ướ ả ờ đâu?
a. Các em nh they c già ng i v c ven đ ng. ồ ở ườ
b. Ngoài v n, hoa h ng và hoa cúc đang n r .ườ ở ộ
c. Trong l p, h c sinh đang h c bài.ớ ọ
d. B y chim s hót ríu rít trong vòm lá.ầ ẻ
Toán
Bài 1: Tính nh m
4823 + 5000 9600- 400 3724 + 2000
4000 - 3500 5836 -2000 5734 -3734
Bài 2: Tính giá tr bi u th cị ể
4672 + 3583 + 193 956 + 126 x 4
4672 – 3583 – 193 2078 – 328 : 4
Bài 3: Tìm x
x – 1938 = 7391 + 139 x + 5647 = 9295 – 2000
726 + x = 1510 – 39 x – 765 = 3224 + 3000
Bài 4: M t c a hàng 4628m v i. Ngày th nh t bán đ c 1547m v i. Ngày th ả ứ ượ ả ứ
hai bán đ c 2037m v i. H i c a hàng còn l i bao nhiêu mét v i? ( gi i b ng2ượ ỏ ử
cách)
Bài 5: Tìm s thích h p đi n vào vòng tròn. ợ ề
+ 17 - 40 + 25
thông tin tài liệu
Tiếng việt Bài 1: Đọc đoạn thơ sau rồi điền vào bảng dưới đây. Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra. Đứng canh trời đất bao la Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
Mở rộng để xem thêm
×