DANH MỤC TÀI LIỆU
BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN LỚP 2 TOÁN – TIẾNG VIỆT (Tuần 3)
BÀI T P ÔN T P CU I TU N L P 2 TOÁN Ầ Ớ TI NG VI T (Tu n 3)
I. Toán
Bài 1: Đ t tính r i tính:ặ ồ
31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Bài 2: S ?
9 + ... = 11 9 + ... = 12 9 + ... = 13 ... + 5 = 14 6 + ... = 15
7 + ... = 16 ... + 9 = 18 9 + ... = 17 ... + 9 = 10 10 + ... = 19
Bài 3: Gi i bài toán theo tóm t t sau: Bài gi i
L p 2A có : 39 b n ...............................................................…ớ ạ
L p 2B có : 41 b n ..................................................................ớ ạ
C hai l p có: ... b n? ...............................................................…ả ớ
Bài 4: Tính:
37 + 3 + 5 = 55 + 35 + 7 = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 - 90 =
42 + 8 + 10 = 48 - 20 + 2 = 68 - 28 - 20 = 21 + 19 + 30 =
Bài 5: T v và đo đ dài đo n th ng r i đi n s vào ch ch m:ự ẽ
Đo n th ng AB dài ... cm ạ ẳ
Đo n th ng BC dài ... cm;ạ ẳ
Đo n th ng AC dài ... cm, hay là ....dm.ạ ẳ
II. Ti ng Vi tế ệ
III. Bài 1 : S p x p l i các t trong m i câu d i đây đ t o thành m t câu ế ướ ể ạ
m i:
a) Cu n sách này m mua. ...........................................................................ố ẹ
b) Cái bút này ch t ng em. .........................................................................ị ặ
c) M là ng i em yêu quý ẹ ườ
nh t. ...................................................................
Bài 2: Ghi t ng thích h p vào ch ch m đ t o thành câu: ể ạ
a) B em là ............................................................................................................
b) ................................................. là đ dùng h c t p thân thi t c a em. ọ ậ ế ủ
thông tin tài liệu
Bài 1: Đặt tính rồi tính: 31 + 9 42 + 8 13 + 7 54 + 6 49 + 21 28 + 52 37 + 13 66 + 24 ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ............................................................................................................................... Bài 2: Số? 9 + ... = 11 9 + ... = 12 9 + ... = 13 ... + 5 = 14 6 + ... = 15 7 + ... = 16 ... + 9 = 18 9 + ... = 17 ... + 9 = 10 10 + ... = 19 Bài 3: Giải bài toán theo tóm tắt sau: Bài giải Lớp 2A có : 39 bạn ...............................................................… Lớp 2B có : 41 bạn .................................................................. Cả hai lớp có: ... bạn? ...............................................................… Bài 4: Tính: 37 + 3 + 5 = 55 + 35 + 7 = 14 + 23 + 43 = 56 + 34 - 90 = 42 + 8 + 10 = 48 - 20 + 2 = 68 - 28 - 20 = 21 + 19 + 30 = Bài 5: Tự vẽ và đo độ dài đoạn thẳng rồi điền số vào chỗ chấm: Đoạn thẳng AB dài ... cm Đoạn thẳng BC dài ... cm; Đoạn thẳng AC dài ... cm, hay là ....dm.
Mở rộng để xem thêm
×