DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 24
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: Tu n 24 ầ ớ
Ti ng vi tế ệ
I. Chính t (2đi m ): Đi n vào ch tr ng sa hay xa ỗ ố
- ….m c - ……
x aư
- phù …
- s ng…..ươ
II. Luy n t và câuệ ừ
Bài 1 (3đi m): Ch n t thích h p đi n vào ch tr ng trong đo n văn sau: ỗ ố
Nhi u ……khi n ng i xem………..khi nhìn th y tình c m tâm h n ế ườ
đ c nâng lên. Tình ng i trong b c nh đã t o nên m i……….trong công chúngượ ườ ứ ả
…………ngh thu t. B c “Ra kh iơ y đ c……………….m nh nh ng cánhượ ạ ở ữ
bu m tr ng, bu m nâu d p d n, x n xang trong n ng s m c a c a bi n Đ S n. ồ ơ
Đã m y ai không …………….ng m ngùi tr c nh ng chi c vàng cu i thu đ u ướ ữ ế
trên m t n c trong veo c a tác ph m ặ ướ Trôi d t”, Cánh bu m nhồ ỏ”, Xuôi dòng
Năm Căn” gây ………….qua nh ng d i mây lãng đãng, dát m ng tang trên b u tr i. ầ ờ
(giao c m, th ng th c, hi u qu b t ng , b c tranh, n t ng, ng ngàng, ưở ả ấ ượ
xúc đ ng)
Bài 2 (3đi m):
a. Tìm các t ti ng ế đ ng sau ch nh ng ng i lao đ ng ngh thu t. M u: ỉ ữ ườ
ca sĩ
b. Tìm các t ti ng nh c đ ng tr c nói v lĩnh v c âm nh c. M u: nh c ế ạ ứ ướ
c
Bài 3 (2đi m): Đi n b ph n tr l i câu h i nh th nào? đ các dòng sau thành ả ờ ư ế
câu:
a. Qua câu chuy n đ t quý, đ t yêu ta th y ng i dân Ê-ti-ô-pi-a………ệ ấ ườ
b. Khi g p đ ch, anh Kim Đ ng đã x trí………………………………ặ ị
III. T p làm văn: Vi t đo n văn ng n k v m t bu i bi u di n nghe thu t.ế ể ề
Toán
Bài 1 (2đi m): Đ t tính r i tínhặ ồ
2105 : 6 1329 x 6
4125 x 5 5005 : 7
Bài 2 (2đi m): Tìm m t s 3 ch s , bi t r ng ch s hàng đ n v ch s ữ ố ế ữ ố ơ ữ ố
ch n b ng 1/3 ch s hàng ch c và g p đôi ch s hàng trăm. ữ ố ữ ố
Bài 3 (2đi m): M i h c sinh 6 quy n sách. T m t 12 h c sinh, t 2 11ỗ ọ ổ ộ
h c sinh. Hãy vi t bi u th c đ tính t ng s sách c a hai t đó r i tính giá tr bi u ế ị ể
th c đó?
Bài 4 (3đi m): L p 3A l p 3B tr ng đ c t t c 300 cây. Bi t r ng 1/2 s cây ượ ế ằ
c a l p 3B b ng 1/3 s cây c a l p 3A. H i m i l p tr ng đ c bao nhiêu cây? ỗ ớ ượ
Bài 5 (1đi m) Tính nhanh: 37 x 38 – 74 x 19 + 100
thông tin tài liệu
Tiếng việt I. Chính tả (2điểm): Điền vào chỗ trống sa hay xa - ….mạc - ……xưa - phù … - sương….. II. Luyện từ và câu Bài 1 (3điểm): Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau: Nhiều ……khiến người xem………..khi nhìn thấy tình cảm và tâm hồn được nâng lên. Tình người trong bức ảnh đã tạo nên mối……….trong công chúng …………nghệ thuật. Bức “Ra khơi” gây được……………….mạnh ở những cánh buồm trắng, buồm nâu dập dờn, xốn xang trong nắng sớm của cửa biển Đồ Sơn. Đã mấy ai không …………….ngậm ngùi trước những chiếc lá vàng cuối thu đậu trên mặt nước trong veo của tác phẩm “Trôi dạt”, “Cánh buồm nhỏ”, “Xuôi dòng Năm Căn” gây ………….qua những dải mây lãng đãng, dát mỏng tang trên bầu trời. (giao cảm, thưởng thức, hiệu quả bất ngờ, bức tranh, ấn tượng, ngỡ ngàng, xúc động) Bài 2 (3điểm): a. Tìm các từ có tiếng sĩ đứng sau chỉ những người lao động nghệ thuật. Mẫu: ca sĩ b. Tìm các từ có tiếng nhạc đứng trước nói về lĩnh vực âm nhạc. Mẫu: nhạc cụ Bài 3 (2điểm): Điền bộ phận trả lời câu hỏi như thế nào? để các dòng sau thành câu: a. Qua câu chuyện đất quý, đất yêu ta thấy người dân Ê-ti-ô-pi-a……… b. Khi gặp địch, anh Kim Đồng đã xử trí……………………………… III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về một buổi biểu diễn nghe thuật.
Mở rộng để xem thêm
×