DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài toán nâng cao lớp 2: Giải toán
Bài toán nâng cao lớp 2: Giải toán
Câu 1: Một cửa hàng bán được 45 kg gạo, cửa hàng còn lại 28 kg gạo. Hỏi trước khi
bán cửa hàng có bao nhiêu kg gạo?
Câu 2: một cân dĩa 2 quả cân loại lkg và 5kg làm thế nào để cân được 4kg gạo
qua một lần cân?
Câu 3: một cân dĩa và 2 quả cân loại lkg, 2kg làm thế nào để cân được 7kg đường
qua hai lần cân?
Câu 4: Có một can 3 lít và một can 5 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu?
Câu 5: 7 lít dầu đựng trong 3 bình. Bình thứ nhất chứa nhiều dầu hơn bình thứ
hai, bình thứ hai chứa nhiều hơn bình thứ ba. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít dầu.
(Mỗi thùng chứa số tròn lít).
Câu 6: Người ta đặt gói đường quả cân lkg lên một dĩa cân, đặt gói muối quả
cân 2 kg lên dĩa cân còn lại, thì thấy thăng bằng. Hỏi gói đường gói muôi gói nào
nậng hơn?
Câu 7: Một người một số lít dầu chứa trong các loại bình như sau. Ba bình 1 lít,
hai bình 3 lít, , sau đó người đó lấy một bình 3 lít chuyển hết sang các bình 1 lít. Hỏi
số dầu chứa trong tất cả bao nhiêu bình và có tất cả bao nhiêu lít dầu?
Câu 8: Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7. Hỏi thứ năm tuần trước là ngày nào?
Câu 9: Thứ sáu tuần này là ngày 16 tháng 9. Hỏi thứ bảy tuần sau là ngày nào?
Câu 10: Hồng muốn biết ngày sinh nhật của mình 15 tháng 6 ngày thứ mấy. Bạn
Mai lại cho biết ngày 7 tháng 6 ngày thứ ba. Em hãy giúp bạn Hồng biết ngày sinh
nhật của bạn là ngày thứ mấy?
Đáp án:
Câu 1:
Tóm tắt
Bán : 45 kg gạo
Còn lại : 28 kg gạo
Có : ….kg gạo?
Bài giải
Trước khi bán cửa hàng có:
28 + 45 = 73 (kg gạo)
Đáp số: 73 kg gạo
Câu 2:
Đặt quả cân 5 kg lên một đĩa cân
Đặt quả cân 1 kg lên dĩa cân còn lại và đổ gạo vào cho đến khi cân thăng bằng.
Vậy ta đã cân được 4 kg gạo (5-1 = 4)
Câu 3:
Cân lần 1: Cân lấy 2 kg đường nhờ quả cân 2 kg.
Cân lần 2: Đặt hai quả cân 1 kg, 2 kg 2 kg đường vừa cân được lên cùng một dĩa
cân, dĩa còn lại cho đường vào đến khi cần thăng bằng. Vậy trong dĩa cân còn lại5
kg đường (vì 1 + 2 + 2 = 5)
Số đường ở hai dĩa cân bằng 7 kg (2 + 5 = 7)
Câu 4:
Đong dầu đầy can 3 lít sau đó chuyển hết sang can 5 lít. Như vậy trong can 5 lít còn 2
lít dầu nữa sẽ đầy (5-3 = 2)
Lại đong đầy can 3 lít sau đó chuyển sang cho đầy can 5 lít. Trong can 3 lít còn lại 1
lít dầu (3-2 = 1)
Câu 5:
Ta viết 7 thành tổng của ba số không bằng nhau:
= 4 + 2 + 1
Vậy bình thứ nhất chứa 4 lít dầu, bình thứ hai chứa 2 lít dầu, bình thứ ba chứa 1 lít
dầu.
Câu 6:
Ta có gói đường và quả cân 1 kg nặng bằng gói muối và quả cân 2 kg.
Vì quả cân 1 kg nhẹ hơn quả cân 2 kg nên gói đường nặng hơn gói muối.
Câu 7:
Số lít dầu có tất cả:
2 + 2 + 3 + 3 = 12 (Z)
Một bình 3 lít chuyển hết sang bình 1 lít thì được 3 bình 1 lít. Vậy có:
bình 2 lít, 1 bình 3 lít, 3 bình 1 lít.
Số bình có tất cả:
3 + 1 + 3 = 7 (bình)
Đáp số: 7 bình 12 lít dầu
Câu 8:
Ta có: 8 – 7 = 1
Thứ năm tuần này là ngày 8 tháng 7, thứ năm tuần trước là ngày 1 tháng 7.
Câu 9:
Thứ sáu tuần này ngày 16 tháng 9, thứ sáu tuần sau ngày 23 tháng 9 (vì 16 + 7 =
23). Vậy thứ bảy tuần sau là ngày 24 tháng 9 (vì 23 + 1 = 24).
Câu 10:
Ngày 7 tháng 6 ngày thứ ba, vậy ngày 14 tháng 6 cũng ngày thứ ba (7 + 7 = 14),
ngày 15 tháng 6 là ngày thứ tư.
Vậy sinh nhật của Hồng là ngày thứ tư 15 tháng 6.
thông tin tài liệu
Câu 1: Một cửa hàng bán được 45 kg gạo, cửa hàng còn lại 28 kg gạo. Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu kg gạo? Câu 2: Có một cân dĩa và 2 quả cân loại lkg và 5kg làm thế nào để cân được 4kg gạo qua một lần cân? Câu 3: Có một cân dĩa và 2 quả cân loại lkg, 2kg làm thế nào để cân được 7kg đường qua hai lần cân? Câu 4: Có một can 3 lít và một can 5 lít. Làm thế nào để đong được 1 lít dầu? Câu 5: Có 7 lít dầu đựng trong 3 bình. Bình thứ nhất chứa nhiều dầu hơn bình thứ hai, bình thứ hai chứa nhiều hơn bình thứ ba. Hỏi mỗi bình chứa bao nhiêu lít dầu. (Mỗi thùng chứa số tròn lít). Câu 6: Người ta đặt gói đường và quả cân lkg lên một dĩa cân, đặt gói muối và quả cân 2 kg lên dĩa cân còn lại, thì thấy thăng bằng. Hỏi gói đường và gói muôi gói nào nậng hơn?
Mở rộng để xem thêm
×