DANH MỤC TÀI LIỆU
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 25
Bài t p ôn t p cu i tu n l p 3: Tu n 25 ầ ớ
Ti ng vi tế ệ
I. Chính t (2đi m)ả ể
Tìm 5 t láy có ph âm đ u là g….g ụ ầ
II. Luy n t và câệ ừ u
Bài 1 (2đi m): Đ c các dòng th sau:ọ ơ
V n mình trong gió tre đuươ
Cây kham kh v n hát ru lá cànhổ ẫ
Yêu nhi u n ng n tr i xanh ỏ ờ
Tre xanh không đ ng khu t mình bang râmứ ấ
Bão bùng thân b c l y thânọ ấ
Tay ôm, tay níu tre g n nhau h nầ ơ
Yêu nhau tre ch ng riêngẳ ở
Lu thành đó mà nên h i ng i. ỡ ườ
D a vào n i dung nh ng câu th trên tr l i các câu h i: ơ ả ờ
a. Nh ng t ng nào cho th y tre đ c nhân hoá? ừ ữ ượ
b. Bi n pháp nhân hoá đã giúp ng i đ c c m nh n đ c nh ng ph m ch t ườ ọ ượ
cây tre Vi t Namở ệ
Bài 2 (2đi m): Vi t đo n văn ng n ế ( 4-5 câu) t l i cu c trò chuy n c a già ả ạ
Lá non trong đó có s d ng bi n pháp nhân hóa.ử ụ
Bài 3 (2đi m): Tìm b ph n tr l i câu h i ả ờ vì sao?
a. H b th c gi c b i m t tr n m a x i x . ị ứ ư ố ả
b. Th đã thua Rùa vì m i ch i và coi th ng đ i th . ơ ườ ố ủ
III. T p làm văn: Vi t đo n văn k v m t bu i bi u di n ngh thu t nói lênế ể ề
c m nghĩ c a em v bu i bi u di n đó. ề ổ
Toán
Bài 1 (2đi m): Đ t tính r i tínhặ ồ
2405 : 3 1529 x 6
4025 x 4 5101 : 6
Bài 2 (2đi m): Tìm s 2 ch s tích hai ch s c a 20 t ng hai ch ữ ố ữ ố
s là 9.
Bài 3 (2đi m): Tìm th ng c a hai s , bi t r ng th ng đó g p 5 l n s nhươ ế ằ ươ
nh ng ch b ng 1/2 s l n.ư ố ớ
Bài 4 (2đi m): An 40 hòn bi. Ba nói: “1/5 s bi c a An b ng 1/7 s bi c a Ba”.ố ủ ố ủ
H i Ba có bao nhiêu viên bi?
Bài 5 (1đi m): m t thùng ch a d u. Ng i ta đã l y ra 1/5 s lít d u t thùng ườ ầ ừ
đó. Trong thùng còn l i 36lít d u. H i lúc đâù trong thùng có bao nhiêu lít d u? ầ ỏ
Bài 6 (1đi m): Dùng d u c a các phép tính đ l p bi u th c s , sao cho: ể ậ
a. 2 2 2 2 = 2 b. 2 2 2 2 = 4
thông tin tài liệu
Bài tập ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 25 Tiếng việt I. Chính tả (2điểm) Tìm 5 từ láy có phụ âm đầu là g….g II. Luyện từ và câu Bài 1 (2điểm): Đọc các dòng thơ sau: Vươn mình trong gió tre đu Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh Tre xanh không đứng khuất mình bang râm Bão bùng thân bọc lấy thân Tay ôm, tay níu tre gần nhau hơn Yêu nhau tre chẳng ở riêng Luỹ thành ở đó mà nên hỡi người. Dựa vào nội dung những câu thơ trên trả lời các câu hỏi: a. Những từ ngữ nào cho thấy tre được nhân hoá? b. Biện pháp nhân hoá đã giúp người đọc cảm nhận được những phẩm chất gì ở cây tre Việt Nam Bài 2 (2điểm): Viết đoạn văn ngắn ( 4-5 câu) tả lại cuộc trò chuyện của Lá già và Lá non trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa. Bài 3 (2điểm): Tìm bộ phận trả lời câu hỏi vì sao? a. Họ bị thức giấc bởi một trận mưa xối xả. b. Thỏ đã thua Rùa vì mải chơi và coi thường đối thủ. III. Tập làm văn: Viết đoạn văn kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật và nói lên cảm nghĩ của em về buổi biểu diễn đó.
Mở rộng để xem thêm
×