DANH MỤC TÀI LIỆU
Top 10 tính năng còn thiếu từ Google Plus
Top 10 tính năng còn thi u t Google Plusế ừ
Có r t nhi u đi u v Google+ và nó có ti m năng đ t o ra nh ể ạ
h ng l n t i t ng lai c a Internet. Ch sau 2 tu n trong phiên b n ưở ớ ươ
Beta, m ng xã h i này đã có t i 10 tri u ng i dùng. D u v y, con s ườ ẫ ậ
này v n ch a th m vào đâu c . ư Chúng tôi đã li t kê danh sách top 10 đi uệ ề
Google c n s a ch a ho c thêm vào Google+. Hãy cùng ki m tra danh sáchầ ử
và th o lu n cùng chúng tôi v nh ng đi u mà b n c m th y nó c n đ c ạ ả ượ
quan tâm nhi u h n trong Google+.ề ơ
1. Ch n ai đó t Streamặ ừ
Trong Google+, vi c tìm ki m b n bè và m i ng i đ “follow” d dàng ế ạ ọ ườ
h n r t nhi u so v i b t kì m ng xã h i nào. V i Circles, ng i dùng có ơ ớ ấ ườ
th phân lo i m i ng i ra các nhóm, sau đó d dàng chuy n gi a các ọ ườ ể ữ
Streams trong Circles. Tuy nhiên, v n còn m t Stream l n, nó t p h p t t ợ ấ
c m i ng i b n có trong các Circle và đây chính là hi n th m c đ nh ọ ườ ể ị
b n th y trong Google+. M t tính năng còn thi u đây là kh năng ch n ai ế ở
đó t Stream chính này (trong khi v n có th xem các c p nh t trong Circle ậ ậ
c a h ). B n có th ch n các đăng t i t Stream này, nh ng l i không th ả ừ ư
ch n m t ai đó, ít nh t là cho t i th i đi m này. Đi u này th c s c n thi t ớ ờ ể ế
b i b n có th gi k t n i v i m t ng i mà không b làm phi n b i ai đó ở ạ ể ữ ế ố ớ ườ
đã “chi m” toàn b Stream c a b n v i các đăng t i và c p nh t.ế ủ ạ
2. Hi n th danh sách các m c tin +1 t ể ị
Google+
Nút +1 cho phép b n ra hi u đ ng ý v i các bài ệ ồ
đăng t i ho c c p nh t Google+ hay. Tuy nhiên, ặ ậ
nó cũng ho t đ ng nh m t danh sách các yêu ạ ộ ư ộ
thích ho c bookmark. Ngay t i th i đi m này, v n ạ ờ ể
ch a có cách nào đ xem m t danh sách nh ng ư ể ộ
đi u mà chúng ta đã kích +1. N u truy c p vào My ế ậ
profile, có m t th +1, nh ng đó l i là danh sách các m c tin bên ngoài (t ộ ẻ ư
trang web ho c k t qu tìm ki m c a Google), n i mà tôi đã t ng kích +1. ặ ế ế ơ
Các m c tin t chính Google+ v n c n đ c thêm vào trong danh sách này. ẫ ầ ượ
3. Gi i quy t v n đ share và re-share ế ấ
M t trong nh ng v n đ khó khăn nh t mà Google c n gi i quy t là ch c ấ ề ế
năng Share. N u b n đã quen thu c v i Twitter, nó gi ng nh Retweet ế ộ ớ ư
(RT). Tuy nhiên, khi chia s m t đăng t i trên Google+, nó s lo i b t t cẻ ộ ẽ ạ ỏ
các comments và+1, cho phép b n thêm comment riêng vào đ t t i, sau đó ặ ả
nh ng ng i theo b n có th thêm các d u + và comment c a riêng h . ữ ườ
Đi u này khá hay, ngo i tr khi m t nhóm ng i b n theo đ u chia s ườ ạ
chia s l i cùng m t đăng t i. V i m c tiêu Google đã chia s , s không dẻ ạ
dàng đ có câu tr l i, nh ng c n ph i th c hi n đi u gì đó đ l c chúng ả ờ ư ể ọ
ra, ít nh t là v i nh ng đi u đã đ c chai s t 2 đ n 3 l n trong stream ượ ẻ ừ ế
c a b n.ủ ạ
4. Phân lo i stream theo m c th i gian th c ố ờ
Theo m c đ nh, Stream l n (và stream c a các Circle) đ u đ c phân lo i ặ ị ượ
theo đ phù h p và tính ph bi n, d a vào s l ng +1 đã đ c vote và ế ố ượ ượ
chia s , v y nên nh ng đi u đ c yêu thích nh t đ u có trên cùng c a ẻ ậ ượ
Stream. Tuy nhiên, Google nên cho chúng ta l a ch n đ phân lo i stream ọ ể
d a vào tem th i gian. T đó chúng ta có th xem chia s c a nh ng ng i ẻ ủ ườ
đã đăng t i đi u thú v nào đó d u h không có nhi u ng i theo, thích ẫ ọ ườ
đăng t i c a h .ả ủ
5. Cho phép bình lu n theo lu ngậ ồ
Đây là v n đ đ c tranh lu n khá gay g t, nh ng chúng tôi cho r ng ề ượ ư
Google nên cho phép bình lu n theo lu ng đ m i ng i có th bình lu n ể ọ ườ
và tr l i các bình lu n, không ch đăng t i g c. Đi u này s giúp lu ng ả ờ
này d theo h n nhi u khi h có nhi u l i bình. Bên c nh đó, bình lu n ễ ơ ọ ề
trên l i bình theo m c đ nh có th b phá v và ng i dùng có th nhanh ể ị ườ
chóng kích vào m t d u + đ m r ng và xem chúng. ở ộ
6. Thêm nhi u ch c năng h n cho di đ ngề ứ ơ
M t đi u khá n t ng là Google đã có ng d ng ấ ượ
Android cho Google+ s n sàng cho ng i dùng ẵ ườ
download ngay khi h cho ra m t “Field Trial” c a d ch ủ ị
v này, và không lâu sau khi h trình ra m t ng d ng ộ ứ
iPhone/iPad cho Apple. Th m chí, ng d ng Android ứ ụ
c a Google+ ho t đ ng r t t t. Tuy nhiên, nó v n ch a ấ ố ư
ph i là hoàn h o và có th khi n tr i nghi m Google+ trên di đ ng gi ng ế ả
nh vi c thêm ch c năng – ví nh kh năng thêm +1, kh năng tham gia ư ệ ư
vào m t hangout, kh năng d dàng l t qua stream l n và stream c a ễ ướ
circle,... M c dù v y, Google v n nên thêm nhi u ch c năng chính vào ng ề ứ
d ng HTML. S là m t đi u tuy t v i khi tham gia nhi u h n và có th ệ ờ ơ
chuy n sang Facebook - m t trong nh ng đi u tuy t v i v n ch a có trên ệ ờ ẫ ư
tr i nghi m di đ ng.ả ệ
7. M r ng m ng xã h i này v i ng i dùng Google Appsở ộ ườ
Đ có th “thâm nh p” vào Google+ beta, b n c n có m t đ a ch Google ộ ị
(ho c tài kho n Google). Hi n nay nó không làm vi c v i domain Google ệ ớ
Apps, là tài kho n doanh nghi p n i nh ng công ty này hi n đang s d ng ơ ử ụ
phiên b n doanh nghi p c a Gmail, Google Calendar, Google Docs, và các ệ ủ
ng d ng web khác c a Google. Gã kh ng l này đã thông báo r ng trang ổ ồ
Google+ cho các doanh nghi p s s m đ c ra m t. Hy v ng r ng, ẽ ớ ượ
Google+ cho ng i dùng Google Apps không b trì hoãn lâu quá. Do m t s ườ ộ ố
ng i có th s d ng riêng tài kho n Google+ cho s d ng cá nhân ườ ử ụ ử ụ
(Gmail) và s d ng doanh nghi p (Google Apps), Google nên cân nh c l a ử ụ
ch n nh m cho phép nh ng ng i dùng này truy c p vào c 2 tài kho n ọ ằ ườ
này t các th khác nhau trong trình duy t Chrome.ừ ẻ
8. Tích h p g i message cá nhânợ ử
M t trong nh ng đi u l n nh t mà Google+ còn thi u khi so sánh v i ề ớ ế
Facebook và Twittwe là kh năng gi message cá nhân t i m t liên l c nào ớ ộ
đó. Ch c ch n r ng, có m t s cách nào đó có th khi n b n th c hi n ộ ố ế
vi c này, nh ng Google c n ph i bi n vi c này tr thành m t ph n trong ư ế ệ ộ ầ
s n ph m c a hãng. Vi c tích h p GoogleTalk (nh n tin t c th i) vào ẩ ủ ứ ờ
Google+ cũng ch ng khi n Google thi t thòi gì.ẳ ế
C p nh t: Google đã thêm m t nút “Send an email” vào trong profile c a ộ ủ
Google+. V y nên gi đây ng i dùng có th g i email t i b t kì ai v i ườ ể ử
m t profile Google+, ngay c khi trong circle c a h không có b n. Đi u ủ ọ
này khác v i vi c g i message cá nhân, m t trong nh ng đi u khá ti n ích. ệ ử
9. Thi t l p xác nh n tài kho nế ậ
Do có r t nhi u ng i n i ti ng đã tham gia vào Google+ - và cũng có r t ườ ổ ế
nhi u ng i s n sàng th vai ng i n i ti ng – Google c n thi t l p m t ườ ườ ế ế ậ
đi u gì đó đ xác nh n tài kho n gi ng nh ả ố ư Verified Accounts c a Twitter.
Hãy th tìm ki m “Mark Zuckerberg” ho c “Lady Gaga” trên Google+ và ử ế
đ m xem b n nh n đ c k t qu có bao nhiêu tài kho n. Bên c nh đó, ế ượ ế
cũng có r t nhi u k l a đ o x u xa, ví nh k đã gi m o Jony Ive - ẻ ừ ư
ng i k nhi m trong t ng lai c a Steve Jobs Apple. Tài kho n này ườ ế ươ
cũng đã b xóa.
10. Hi n th danh sách t ng tác v i m i ng i dùng ươ ớ ỗ ườ
M t tính năng ti n ích khác mà Google nên thêm vào là kh năng vào trang ộ ệ
profile c a m ng i dùng nào đó và xem t t c các t ng tác mà ng i ườ ấ ả ươ ườ
này đã th c hi n v i b n – l i bình và +1 c a h trên đăng t i c a b n, ủ ọ ủ ạ
cũng nh các l i bình và +1 c a b n trên đăng t i c a h . Đi u này s giúpư ả ủ
ch ra r ng b n có có nên thêm m t ng i nào đó vào trong Circle c a mình ộ ườ
và nên cho h vào lo i Circle nào.ọ ạ
thông tin tài liệu
Có rất nhiều điều về Google+ và nó có tiềm năng để tạo ra ảnh hưởng lớn tới tương lai của Internet. Chỉ sau 2 tuần trong phiên bản Beta, mạng xã hội này đã có tới 10 triệu người dùng. Dẫu vậy, con số này vẫn chưa thấm vào đâu cả
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×