DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiểu luận quản trị học: Khái niệm quản trị, chức năng quản trị, giới thiệu về MICROSOFT, TOYOTA VÀ VINAMILK và phân tích chức năng quản trị hệ thống
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP.HCM
TIU LUN QUN TR HC
PHÂN TÍCH CÁC CHỨC NĂNG QUN TR TI
MICROSOFT, TOYOTA VINAMILK
Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh
Nhóm thc hin
Lp K21- Ngày 3- Nhóm 1
Thành viên:
1. Trần Văn Cường
2. Minh Đăng
3. Đặng Th Thu Hương
4. Nguyn Th Phượng
5. Nguyn Th Su Sê
6. Nguyn Hu Tín
7. Nguyn Th Trang
8. Trn Ngc Uyn
9. Nguyn Th Anh Vân
10. Trn Th Thùy Vân
NHN XÉT CA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DN
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
MC LC
GII THIU .............................................................................................................. 1
CHƯƠNG I- KHÁI QUÁT CHUNG V QUN TR C CHC NĂNG
QUN TR ................................................................................................................. 2
1.1. Khái nim qun tr ............................................................................................ 2
1.2. Các chc năng quản tr ..................................................................................... 3
1.3. Chức năng hoạch định ...................................................................................... 3
1.4. Chức năng tổ chc ............................................................................................ 4
1.5. Chức năng điều khin ....................................................................................... 8
1.6. Chức năng kiểm soát ...................................................................................... 15
CHƯƠNG II- GII THIU V MICROSOFT, TOYOTA VÀ VINAMILK ........... 18
2.1. Microsoft ........................................................................................................ 18
2.2. Toyota ............................................................................................................ 19
2.3. Vinamilk ........................................................................................................ 21
CHƯƠNG III- PHÂN TÍCH CHC NĂNG HOẠCH ĐỊNH TI MICROSOFT,
TOYOTA & VINAMILK ......................................................................................... 23
3.1. Chức năng hoạch định ti Microsoft ............................................................... 23
3.2. Chức năng qun tr ti Toyota ......................................................................... 25
3.3. Chức năng hoạch định ti Vinamilk ................................................................ 27
3.4. So sánh chc năng hoạch định ti Microsoft, Toyota và Vinamilk .................. 27
CHƯƠNG IV- PHÂN TÍCH CHC NG TỔ CHC TI MICROSOFT,
TOYOTA VÀ VINAMILK ...................................................................................... 31
4.1. Chức năng tổ chc ti Microsoft ..................................................................... 31
4.2. Chức năng tổ chc ti Toyota ......................................................................... 33
4.3. Chức năng tổ chc ti Vinamilk ..................................................................... 39
4.4. So sánh chc năng tổ chc ti Microsoft, Toyota và Vinamilk ....................... 40
CHƯƠNG V- PHÂN TÍCH CHC NG ĐIỀU KHIN TI MICROSOFT,
TOYOTA & VINAMILK ......................................................................................... 43
5.1. Chức năng điều khin ti Microsoft ................................................................ 43
5.2. Chức năng điều khin ti Toyota .................................................................... 45
5.3. Chức năng điều khin ti Vinamilk ................................................................. 47
5.4. So sánh chc năng điều khin ti Microsoft, Toyota và Vinamilk ................... 47
CHƯƠNG VI- PHÂN TÍCH CHC NG KIỂM SOÁT TI MICROSOFT,
TOYOTA & VINAMILK ......................................................................................... 53
6.1. Chức năng kiểm soát ti Microsoft ................................................................. 53
6.2. Chức năng kiểm soát ti Toyota ...................................................................... 54
6.3. Chức năng kiểm soát ti Vinamilk .................................................................. 56
6.4. So sánh chc năng kiểm soát ti Microsoft, Toyota và Vinamilk .................... 57
KT LUN .............................................................................................................. 58
PH LC I V trí của các thương hiệu xe hơi trong bng xếp hạng năm 2011......... 59
PH LC II- Tình hung v s tht bi ca Toyota ................................................. 60
DANH MC TÀI LIU THAM KHO .................................................................. 61
________________________________________________________________________________1
Tiu lun Qun tr hc: Phân tích các chức năng quản tr ti Microsoft, Toyota và Vinamilk
GII THIU
Qun tr mt khoa hc, đng thi cũng là mt ngh thut. Khoa hc qun tr
giúp chúng ta biết các thuyết mt cách h thng vn dụng đ gii quyết các
vấn đề thc tin, không da vào suy nghĩ chủ quan, cá nhân. Ngh thut qun tr chính
là kh năng nhà quản tr vn dng linh hot và sáng to các lý thuyết vào thc tin, tân
dụng hi, nm bt thời sử dng kinh nghim, biết kết hp gia trc giác vi
hiu biết khoa hc.
Đóng vai trò là nn tng ca qun tr chính là các chức năng qun tr. Nhà qun
tr thc hin các chức năng quản tr để đạt được đến nhng mc tiêu ca t chc.
Nhm góp phn làm tính khoa hc, cũng như nghệ thut trong ngh qun
trị, nhóm đã la chọn đ tài Phân tích các chức năng qun tr ti Microsoft,
Toyota và Vinamilk” làm đề i tiu lun môn Qun tr hc ca mình. Microsoft,
Toyota và Vinamilk ba công ty đã lch s hot động lâu đời, nên các phương
pháp qun tr đã được định hình, đng thi cũng là ba công ty đi din cho ba nn văn
a khác nhau, ba ngành ngh kinh doanh khác nhau, ba quy hot động khác
nhau. Do vy, vic la chn ba công ty này s giúp cho tiu lun trình bày được mt
cái nhìn bao quát v s đa dng ca thc tin hoạt động qun tr.
Trong quá trình thc hiện đề tài, nhóm đã s dng nn tng thuyết t Giáo
trình Qun tr hc ca Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế Thành ph
H Chí Minh, cùng nhng tài liu tham kho v thc tin hoạt động qun tr ti c
công ty đưc tiến hành nghiên cứu (Microsoft, Toyota và Vinamilk). Đồng thi, nhóm
cũng đã nhn được nhiu ý kiến đóng p từ tp th lp K21- Ngày 3 và ca TS
Nguyn Hi Quang. Nhóm xin ghi nhn chân thành m ơn những ý kiến quí báu
đó.
TpHCM, tháng 02- 2012
Nhóm 1- Lp Cao hc Ngày 3 – K21
Khoa Qun tr Kinh doanh
Đại hc Kinh tế TphCM
________________________________________________________________________________2
Tiu lun Qun tr hc: Phân tích các chức năng quản tr ti Microsoft, Toyota và Vinamilk
CHƯƠNG I- KHÁI QUÁT CHUNG V
QUN TR VÀ CÁC CHỨC NĂNG QUN TR
1.1. Khái niệm quản trị
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về qun tr
Theo Mary Parke Follett: “Qun tr ngh thut đạt đưc mục đích thông qua
người khác” . Định nghĩa này cho rng nhà qun tr đạt được mc tiêu ca t chc
bng cách sp xếp, giao vic cho những người khác thc hin ch không ch t mình
hoàn thành công vic.
Koontz và O’Donnell viết : l không lĩnh vc hoạt động nào ca con
người quan trọng hơn công việc qun lý, bi mi nhà qun tr mi cp độ và
trong mọi cơ sở đều có nhim v cơ bản là thiết kế và duy trì một môi trường mà trong
đó các cá nn làm việc vi nhau trong c nhóm th hoàn thành các nhim v
mục tiêu đã định”. Phát biu này nhn mạnh đến s cn thiết phi thiết kế mt b máy
qun lý hu hiu để th điều hành, phi hp hoạt động ca toàn b t chc hướng
ti mc tiêu đã đ ra.
Một định nghĩa khác của James Stonner Stephen Robbín: “Qun tr là tiến
trình hoạch định, t chc, lãnh đo và kim soát nhng hoạt động ca c thành viên
trong t chc s dng tt c các ngun lc khác ca t chc nhm đạt được mc
tiêu đã đ ra”.
Robert Kreitner đã đa ra đnh nghĩa v qun tr khá ng: Qun tr là tiến
trình làm vic với con người thông qua con ngưi nhằm đạt được mc tiêu ca
t chc trong mt môi trường luôn thay đổi. Trng tâm ca qtrình này s
dng hiu qu ngun lc có gii hn”.
Trong các định nghĩa trên, có th nhn thy:
- Qun tr hot động cn thiết khách quan khi con người cùng làm vic vi
nhau
- Qun tr là hoạt động hướng v mc tiêu (có mục đích)
- Qun tr là s dng có hiu qu ngun lực để đạt được mc tiêu
- Con người đóng vai trò rt quan trng trong qun tr