DANH MỤC TÀI LIỆU
Hướng dẫn chuyển ứng dụng từ bộ nhớ sang thẻ nhớ SD trên thiết bị Android
H ng d n chuy n ng d ng t b nh sang th nh SD trên thi tướ ể ứ ừ ộ ế
b Android
Các ng d ng Android đ c cài đ t m c đ nh vào b nh trong, ượ ặ ị
nh ng b n cũng có th đ t th SD làm v trí cài đ t m c đ nh ư ể ặ
ho c chuy n ng d ng Android đã cài đ t sang th nh SD. Đây là vài ể ứ
cách đ chuy n ng d ng đã cài trên đi n tho i sang th SD. ể ứ
Ph ng pháp này đòi h i h đi u hành Android 2.2 ho c m i h n. Có vài ươ ỏ ệ ề ớ ơ
cách khác nhau đ làm đi u này, ph thu c vào phiên b n Android máy ụ ộ
đang ch y và ng d ng b n cài. Android 6.0 Marshmallow cho phép ch p ứ ụ ạ
nh n th SD nh b nh trong, t đ ng cài các ng d ng đ c cho phép ư ộ ự ộ ượ
lên th SD. Nh ng thi t b ch y Android phiên b n cũ h n Android 6 cho ế ị ơ
phép b n di chuy n ng d ng sang th SD th công, nh ng ch khi nhà ể ứ ư
phát tri n b n Android trên thi t b cho phép b n làm đi u đó. N u mu n ế ị ế
linh ho t h n, b n c n ơ root đi n tho i Android, r i cài ng d ng Link2SD ứ ụ
đ di chuy n ng d ng sang th nh . ể ứ
L u ý khi chuy n ng d ng Android sang th như ể ứ
1. M t s ng d ng không nên đ c cài vào th SD mà nên cài trên b nh ố ứ ượ
trong. B nh ngoài không kh d ng khi thi t b Android đ c bung trên ả ụ ế ượ
máy tính vì th các ng d ng luôn ho t đ ng cùng thi t b ph i đ c đ ế ạ ộ ế ị ả ượ
vào b nh trong. Các công c (widget), ch ng trình kh i đ ng, nh ng ươ ở ộ
nh màn hình sinh đ ng và nh ng d li u b n mu n s d ng khi th SD ử ụ
đ c bung trên máy tính nên đ c đ t vào b nh trong.ượ ượ ặ
2. Khi ch y ng d ng trên th nh SD g n nh ch c ch n s ch m h n so ư ắ ẽ ậ ơ
v i khi ch y trên b nh trong, b n ch nên dùng nó cho nh ng ng d ng ộ ớ ữ ứ
không yêu c u cao v t c đ thì s t t h n. ề ố ẽ ố ơ
3. N u mu n hi u su t t t h n, b n c n nh ng th nh SD có t c đ ế ấ ố ơ
nhanh, ít nh t là Class 10 h c UHS-I và t t nh t là UHS-3. ố ấ
4. M i d li u trên th nh SD s b xóa khi b n đ nh d ng l i nh và sau ẽ ị
khi đã đ c format đ dùng làm b nh trong trên thi t b c a b n, nó s ượ ế ị ủ
không th s d ng đ c trên các thi t b khác (tr khi b n format l i nó).ể ử ượ ế
5. Không ph i t t c các thi t b h tr th nh SD đ u có tính năng ế ị ỗ
Adoptable/Flex Storage. Samsung và LG đã lo i b tính năng này trong b n ạ ỏ
ROM Android c a hãng. Motorola, HTC, Huawei và Nvidia v n gi l i tính ữ ạ
năng này.
6. Cu i cùng, n u b n tháo th nh SD kh i thi t b c a mình, b n s làm ế ế ị ủ
h ng các ch c năng c a ng d ng, n i dung đã chuy n sang th nh . ủ ứ
Chuy n ng d ng sang th nh dùng trình qu n ng d ng ứ ụ ả ứ ụ
M Cài đ t/Settings trên đi n tho i => nh p vàoệ ạ ng d ng/AppsỨ ụ > ch n
ng d ng mu n chuy n sang th microSD.ứ ụ
Ch n L u tr /Storageư ữ > Thay đ i/Change và ch n th nh . N u t i đây ế ạ
b n không nhìn th y tùy ch n Change thì nghĩa là ng d ng không th ứ ụ
chuy n sang th nh . N u t t c các ng d ng đ u không có tùy ch n này ế ứ ụ ề
thì do thi t b c a b n không h tr tính năng này.ế ị ủ
Nh n vào Move/Chuy n đ chuy n ng d ng. N u mu n đ a ng d ng ứ ụ ế ư ứ ụ
tr v b nh trong, b n làm t ng t nh trên, sau khi ch n ươ ư Change thì
ch n B nh trong/Internal Storageộ ớ .
Trên m t s phiên b n Android/thi t b b n có th di chuy n ng d ng ế ị ạ ể ứ
ngay trong ph n qu n lý ng d ng n u nhìn th y tùy ch n Move to SD ầ ả ứ ụ ế
Card.
thông tin tài liệu
Các ứng dụng Android được cài đặt mặc định vào bộ nhớ trong, nhưng bạn cũng có thể đặt thẻ SD làm vị trí cài đặt mặc định hoặc chuyển ứng dụng Android đã cài đặt sang thẻ nhớ SD. Đây là vài cách để chuyển ứng dụng đã cài trên điện thoại sang thẻ SD.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×