DANH MỤC TÀI LIỆU
Cách kiểm tra hiệu năng máy tính với Prime95
Cách ki m tra hi u năng máy tính v i Prime95ể ệ
Tr c khi th c hi nướ ki m tra hi u năng máy tínhể ệ , đ m b o r ng không ả ằ
có ch ng trình hay ng d ng nào khác đang ch y trên máy tính.N u m t ươ ế ộ
ng d ng đang ch y trong n n, nó s làm ch m quá trình ki m tra và k t ứ ụ ế
qu s không đ c chính xác.Th c hi n ki m tra hi u năng máy tính khi ả ẽ ượ
b n không dùng đ n máy tính vì công c này có th m t m t th i gian đ ế ể ấ
ch y các bài ki m tra c a nó. ể ủ
Prime95 là m t bài ki m tra đ n đ nh c a CPU và công c ki m tra hi u ộ ổ
năng n i ti ng trong gi i ép xung. Đây là m t ph n c a d án đi n toán ổ ế
phân tán đ tìm s nguyên t Mersenne, nh ng nó bao g m các bài ki m traể ố ư
torture test và ch đ đánh giá hi u năng. Đây là m t ng d ng cũ, nh ng ế ộ ứ ư
có th làm vi c v i khá nhi u phiên b n Windows t XP đ n Windows 10. ệ ớ ế
Prime95 cũng là m t ng d ng protable, vì v y b n không ph i cài đ t ộ ứ
nó.Ch c n t i vỉ ầ t p ZIPc a Prime95, trích xu t và kh i ch y ở ạ
Prime95.exe.Nh p vào nút "Just Stress Testing" khi hi n ra thông báo đ ệ ể
b qua vi c t o m t tài kho n. ệ ạ
Prime95 là công c lý t ng đ ki m tra s n đ nh và nhi t l ng phát ra ưở ự ổ ượ
t CPU, đ c bi t h u ích trong tr ng h p b n đã ép xung.N u mu n th c ệ ữ ườ ế
hi n m t bài ki m tra torture test, hãy ti p t c và nh p vào nút " ế ụ OK".L u ýư
r ng bài ki m tra này có th m t m t kho ng th i gian.N u ch mu n th c ể ấ ế
hi n ki m tra hi u năng máy tính thì hãy nh p vào nút "ệ ể Cancel".
Ngoài ra, b n có th ch y bài ki m tra hi u năng b ng cách m menu ể ạ
"Options” và sau đó nh p vào tùy ch n " Benchmark”.
Các k t qu ki m tra đ c đo b ng th i gian, các giá tr th p h n có nghĩa ế ả ể ượ ị ấ ơ
là hi u năng máy tính nhanh và t t.