DANH MỤC TÀI LIỆU
Kích hoạt tính năng Guest Browsing trên Google Chrome
Kích ho t tính năng Guest Browsing trên Google Chrome
M t ng i b n, ho c đ ng nghi p, ho c khách đ n n i b n đang làm ườ ạ ế ơ ạ
vi c và h i r t l ch s đ truy c p Internet thông qua trình duy t c a ự ể
b n. B n có th nói Không, cũng r t l ch s . Ho c b n có th là r t ạ ể ạ ể
thân thi n b ng cách đáp ng yêu c u c a h , thông qua tính năng ầ ủ
Private Browsing Session trên Google Chrome.
Tuy nhiên, b n nên nh r ng tính năng ớ ằ Private Browsing th c s không b oự ự
v s tri t đ s riêng t d li u trình duy t c a b n trên Chrome. Do đó, ệ ự ể ự ư
b t kỳ m t v khách nào s d ng trình duy t Google Chrome, ngay c khi
s d ng tính năngử ụ Private Browsing Session, v n có quy n truy ẫ ề
c p bookmark, l ch s duy t web, hay đáng s h n, các m t kh u đã l u ợ ơ ư
c a b n trên Chrome.ủ ạ
M t ý t ng lóe lên trong tôi là t i sao mình không dùng tính năng Guest ộ ưở
Browsing m i đ c cung c p trên Google Chrome nh ? sau đây là cách ớ ượ
tôi kích ho t nó.
B n m trình duy t Google Chrome lên, gõ vào thanh đ a ch đ ng d n ỉ ườ
chrome://flags”, sau đó nh n ENTER đ truy c p vào.ể ậ
Nh n t h p phím ổ ợ Ctrl + F đ kích ho t thanh tìm ki m và nh p vào dòng ể ạ ế ậ
ch Enable new profile management system”, k t qu s hi n lên t c thì.ế ả ẽ