DANH MỤC TÀI LIỆU
Đà Nẵng: Thiếu nhất quán trong công tác quy hoạch đô thị
Đà N ng: Thi u nh t quán trong công tác quy ho ch đô th ế ấ
Trong công tác quy ho ch phát tri n đô th , Đà N ng đ c đánh giá là thành công nh t ẵ ượ
c a c n c. Th nh ng sau th i gian th c hi n cũng đã l ra nhi u b t c p, s thi u ả ướ ế ư ế
nh t quán trong th c hi n quy ho ch các d án.
Theo báo cáo c a Ban đô th HĐND thì t l đ án sau phê duy t ph i đi u ch nh bình ỷ ệ
quân 43,8%. D án Khu đô th sinh thái Hòa Xuân, m t s d án ven bi n là đi n hình ố ự
v s thi u nh t quán trong quy ho ch đã đi u ch nh quy ho ch hàng ch c l n. Các ề ự ế
c m công nghi p, các khu công nghi p v a m i phê duy t quy ho ch nh ng l i ph i ệ ừ ư
đi u ch nh.
Vi c đi u ch nh quy ho ch m t s d án do doanh nghi p xin đi u ch nh và đ c ố ự ượ
chính quy n Đà N ng đ ng ý s mang l i nhi u cái l i cho doanh nghi p.
Nh ng có nh ng d án đã và đang th c hi n theo quy ho ch thành ph phê duy t ư ự ệ
nh ng chính quy n l i thông báo ch a phù h p và th c hi n đi u ch nh l i.ư ề ạ ư
Đ ch nh s a nh ng l i sai, chính quy n đi u ch nh l i quy ho ch do chính quy n đã ể ỉ
phê duy t, đi u này đã làm nh h ng l n cho các doanh nghi p đang th c hi n đ u ưở ệ ầ
t cũng nh đã th c hi n d án. Vô hình trung gây b c xúc cho doanh nghi p, làm nh ư ư ệ ự
h ng đ n môi tr ng đ u t c a Đà N ng.ưở ế ườ ư ủ
N i c m nh t c a vi c thi u nh t quán trong quy ho ch đang di n ra t i Đà N ng đó ệ ế ấ
là vi c quy ho ch C m công nghi p Thanh Vinh (CCN) n i đ t 02 nhà máy s n xu t ơ ặ
thép t năm 2008 đ n nay.ừ ế
Theo quy ho ch đã đ c UBND TP phê duy t thì CCN Thanh Vinh đ c UBND TP Đàạ ượ ượ
N ng ra Quy t đ nh phê duy t n m chung trong quy ho ch các c m công nghi p nh ế ị ệ ằ
TP Đà N ng t i Quy t s 138/2000/QĐ-UB ngày 27/12/2000. ế ố
Đ ng th i CCN Thanh Vinh là m t gi i pháp nh m th c hi n chính sách di d i các ộ ả
doanh nghi p s n xu t ra kh i đ a bàn trung tâm thành ph v t p trung t i qu n Liên ề ậ
Chi u theo h ng phát tri n n i này tr thành qu n công nghi p c a thành ph , u ướ ơ ố ư
tiên phát tri n các ngành công nghi p c khí – luy n kim. ệ ơ
Th nh ng sau g n 10 năm s n xu t n đ nh, đ u năm 2018 v a qua, chính quy n ra ế ư ấ ổ
thông báo CCN này không phù h p v i quy ho ch, đ nh h ng phát tri n c a khu v c ướ ể ủ
nên th ng nh t không đ nhà máy ti p t c ho t đ ng. ế ụ ạ ộ
Đ a s ph n c a hai ch doanh nghi p và hàng nghìn công nhân lao đ ng c a hai nhà ư ố
máy vào tình tr ng kh n khó trong th i gian qua. Đ n nay v n ch a tìm ra đ c ế ẫ ư ượ
ph ng án gi i quy t đ i v i hai nhà máy thép này.ươ ế ố ớ
Ông Huỳnh Văn Tân - Ch t ch HĐQT Cty CP Dana Ý, ch nhà máy thép b nh h ng ị ả ưở
b i quy ho ch c a chính quy n Đà N ng đã chia s : Nói nhà máy s n xu t thép c a ạ ủ
chúng tôi n m trong CCN không phù h p v i quy ho ch nên d ng s n xu t thì càng ợ ớ
oan cho chúng tôi. Chúng tôi th c hi n theo quy ho ch có s n c a thành ph , theo kêu ẳ ủ
g i c a đ a ph ng.ọ ủ ươ
1
Câu chuy n liên quan đ n quy ho ch gây ph n ng nhi u nh t trong ng i dân đó là ế ả ứ ườ
vi c quy ho ch các d án, khu ngh d ng, khách s n ven bi n đã vây b c h t b ỉ ưỡ ế
bi n. B bi n đ p c a Đà N ng h u nh b che khu t và ng i dân đây không có ẵ ầ ư ườ
đ ng đ xu ng bi n.ườ ể ố
Trong quá trình th c hi n quy ho ch chung, Đà N ng chú tr ng quy ho ch, khai thác ự ệ
không gian ven bi n ph c v m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i. ụ ụ ế ế
Theo quy ho ch tuy n du l ch ven bi n phía Đông thành ph t p trung dành cho các d ế ố ậ
án du l ch cao c p. Ph n l n di n tích đ t ven bi n dành cho phát tri n kinh t , khai ầ ớ ế
thác d ch v du l ch. D n đ n m t s l i xu ng bi n, bãi t m công c ng và r ng ế ố ố
d ng t nhiên tr c đây b xóa b .ươ ự ướ
Đi u này làm h n ch kh năng ti p c n bi n c a ng i dân, làm m t đi nhi u ho t ế ế ậ ể ủ ườ
đ ng vui ch i, dã ngo i, c m tr i v n là nhu c u và s thích c a thanh thi u niên. ơ ạ ố ế
Tr c ph n ng b c xúc c a ng i dân khi không có đ ng xu ng bi n, khó ti p c nướ ả ứ ườ ườ ế
v i bi n, chính quy n đã s a sai b ng vi c thu h i m t s d án ch m tri n khai, đang ố ự
tri n khai và m t ph n di n tích t các d án đã tri n khai. ộ ầ
Cái sai t công tác quy ho ch c a chính quy n đã đ c đ qua cho doanh nghi p. ượ ổ
B ng vi c thu h i d án, b ng vi c bu c doanh nghi p ph i c t b t d án đ cho ả ắ
thành ph m l i xu ng bi n. ở ố
M t s doanh nghi p ph i ng m đ ng mà th c hi n theo. B i giá tr di n tích đ t ph iộ ố
giao l i cho chính quy n bây gi tr thành đ t vàng ch không còn là đ t cát tr ng nh ờ ở ư
ngày tr c h nh n đ u t .ướ ầ ư
Cty CP Hòn Ng c Á Châu (Cty HNAC), là m t trong nh ng ch đ u t d án ven bi n ủ ầ ư ự
b UBND TP Đà N ng ra quy t đ nh thu h i đ chính quy n xây d ng công viên, m ế ị ồ ể
l i xu ng bi n cũng đã chia s : Khi nh n đ c thông báo này Cty HNAC r t bàng ậ ượ
hoàng và không hi u lý do vì sao UBND TP Đà N ng l i có ch tr ng thu h i d án. ủ ươ
D án có ch m tri n khai nh ng ph n l n đ u xu t phát t nh ng nguyên nhân khách ư ầ ớ
quan có c t chính quy n thành ph . Khi Cty HNAC không nh n đ c các gi y phép ả ừ ượ
và văn b n ch p thu n c n thi t c a c quan có th m quy n thì cũng không th tri n ế ủ ơ
khai đ c các b c ti p theo.ượ ướ ế
2