DANH MỤC TÀI LIỆU
Chuyển blog từ Tumblr sang Wordpress
Chuy n blog t Tumblr sang Wordpressể ừ
Trong bài h ng d n sau, chúng tôi s trình bày nh ng b c c b n ướ ướ ơ ả
đ các b n chuy n t blog Tumblr sang WordPress. ể ừ
Tr c tiên, các b n c n ph i có 1 site m i. N u đã có s n tài kho n ướ ạ ầ ế
hosting, hãy chu n b 1 b n WordPress khác đ cài đ t cho site m i. N u ẩ ị ế
không thì ph i đăng ký 1 tài kho n hosting khác, ví d ả ả
như DreamHost, MediaTemplate, ho c HostGator... Đ ng th i, các b n có ồ ờ
th tham kh o thêm 2 bài vi t sau đ cài đ t WordPress theo cách ế ể ặ th
côngho c Softaculous.
Sau khi cài thành công WordPress, b c ti p theo là tùy ch nh và thi t l p ướ ế ế ậ
theme nh mong mu n. Ng i s d ng có th gi nguyên h th ng theme ư ườ ử ụ
m c đ nh này ho c tham kh o t ả ừ WooThemes, bao
g m Canvas, Retreat, Slanted, Cinch ho c Crisp
Ti p theo là b c chuy n n i dung các bài vi t t Tumble sang WordPress. ế ướ ế ừ
Các b n có th tham kh o và s d ng ử ụ Benapps v i các công c h tr ụ ỗ
mi n phí đ export toàn b bài đăng trên Tumblr. T i đây, các b n đi n đ a ề ị
ch Tumblr blog, ch n đ nh d ng export là ọ ị HTML, d ng đ ng d n sau khi ạ ườ ẫ
chuy n đ i... :ể ổ
Kéo chu t xu ng phía d i, bên d i m c ướ ướ Export for, các b n ch n Self-
Hosted WordPress Installation. Có th gi nguyên các l a ch n này m c ể ữ ở ứ
m c đ nh ho c tùy ch nh n u b n mu n, sau đó nh n ế Export. H th ng s ệ ố
thông báo c n l u l i fileầ ư ạ tumblr_yourblog.xml: