DANH MỤC TÀI LIỆU
Top 10 lỗi hay gặp trong wordpress
Top 10 l i hay g p trong wordpressỗ ặ
Đ i v i m t công c s h u 50 ph n trăm th ph n c a toàn b H th ng ụ ở
qu n tr c s d li u (Content Management System – CMS), WordPress đã ơ ở
tr thành m t tiêu chu n c a riêng nó. Tuy nhiên cũng gi ng v i b t c ấ ứ
công c nào khác, b n có th g p ph i các s c trong khi s d ng. M t ự ố
vài s c là do l i ng i dùng và m t s s c là do ph n m m, máy ch , ự ố ườ ự ố
web host. D i đây là 10 v n đ ph bi n nh t c a WordPress và cách ướ ế ấ ủ
kh c ph c chúng.ắ ụ
L u ýư: H ng d n này th c hi n trên hosting đ c chia s v i truy c p ướ ượ ẻ ớ
cPanel.
Các l i ph bi n c a WordPress và cách kh c ph c ổ ế
1. L i tr ng trang WordPressỗ ắ
V n đ này còn đ c g i là “White Screen of Death” hay “màn hình tr ng ượ ọ
ch t chóc” b i vì khi x y ra l i, b n s th y m t màn hình tr ng đi n hình.ế ẽ ấ
Đây là m t trong nh ng l i WordPress khó gi i quy t nh t. ữ ỗ ế ấ
2. L i Internal Server Error
L i Internal Server Error th ng do xung đ t ph n m m, ph n m m x y ra ườ ộ ầ ề ầ ề ả
s c ho c gián đo n trong các d ch v server. S c này th ng x y ra ự ố ự ố ườ
khi server không th th c thi ph n m m ho c không th k t n i v i m t ể ự ế ố ớ
d ch v server nh PHP ho c Apache. Hãy th m t s gi i pháp bên d i. ư ộ ố ướ
L i c p nh t serverỗ ậ
N u b n không th c hi n b t kỳ thay đ i nào trên trang web c a mình và ế ạ ệ ấ
đ t nhiên g p ph i v n đ này thì đây có th do m t s thay đ i n i b ộ ố
trong web server (ch ng h n nh c p nh t server ho c phiên b n PHP, c p ẳ ạ ư ậ ậ
nh t plugin t đ ng d n đ n xung đ t, v.v…). Trong tr ng h p này, hãy ộ ẫ ế ườ ợ
liên h v i web host c a b n và yêu c u h xem xét server c a b n. ủ ạ ủ ạ
L i Permalink (đ ng d n tĩnh) ườ ẫ
N u l i này xu t hi n sau khi b n th c hi n thay đ i c u trúc permalink ế ỗ ấ ệ ổ
trên trang web, hãy th c hi n theo các b c d i đây đ kh c ph c v n ướ ướ ụ ấ
đ .
B c 1ướ . M trình qu n lý file trong cPanel.ở ả
B c 2ướ . Click vào “Settings”.
B c 3ướ . Đánh d u vào h p bên c nh “ Show Hidden Files”.