DANH MỤC TÀI LIỆU
Tổng hợp các plugin WordPress cho trang web ảnh
T ng h p các plugin WordPress cho trang web nhổ ợ
M t trang web, blog và portfolio nh là m t trong nh ng ph ng ti n web ươ ệ
ph c t p nh t do chúng ch a s l ng l n n i dung hình nh. Tuy nhiên, ố ượ
WordPress đ c bi t đ n là CMS hi u qu nh t cho các web nh. Nguyên ượ ế ế
nhân c a đi u này là do có r t nhi u plugin và tính năng d a trên hình nh ủ ề
trong WordPress giúp d dàng t i lên và qu n lý n i dung nh cho ng i ả ộ ườ
dùng.
Bài vi t hôm nay là t p h p 20 pluginế ậ ợ WordPress mi n phí và h u ích nh t ữ ấ
cho các web nh giúp b n nén mà không làm gi m ch t l ng hình nh ấ ượ
cũng như b o m t trang webả ậ c a b n kh i nguy c b hack, “k chuy n” ơ ị
b ng nh ng hình nh, t i u hóa SEO cho trang webố ư và h n th n a.ơ ế ữ
AccessPress Pinterest
Pinterest là m t trang m ng xã h i ph bi n đ t i lên và chia s hình nh. ế ể ả
Pinterest cũng là m t ngu n l u l ng truy c p l n thông qua n i dung ồ ư ượ ậ ớ
tr c quan c a nó. Vì v y, n u b n mu n m i ng i d dàng thêm nh t ế ườ ễ
trang web c a b n trên Pinterest, b n c n plugin AccessPress Pinterest - ủ ạ ạ ầ
công c cho phép b n thêm nút 'ụ ạ Pin It' vào hình nh, thêm ti n ích Pinterestả ệ
profile và th c hi n theo các nút trên trang web cũng nh chèn ngu n c p ư ồ ấ
d li u Pinterest g n đây.ữ ệ
EWWW Image Optimizer
T c đ t i trang web c a b n không ch nh h ng đ n SEO mà còn có ố ộ ủ ạ ưở ế
th khi n khách truy c p r i đi vì ph i ch đ i quá lâu. EWWW Image ế ờ ợ
Optimizer là m t plugin WordPress tuy t v i cho phép b n tăng t c đ ệ ờ
trang web b ng cách t i u hóa hình nh. Nó cũng s ti t ki m không gian ố ư ế
l u tr và chuy n đ i nh ư ổ ả đ nh d ng fileị ạ t t nh t.ố ấ
Storyform
Plugin Storyform s giúp b n bi n bài đăng trên blog c a mình thành m t ạ ế
câu chuy n thú v v i hình nh. Plugin có b c c responsive (đáp ng). ố ụ
B n có th thêm n i dung toàn màn hình, nh ng b c nh l n, video n n, ứ ả
ki u ch , các c t khác nhau, chú thích, ho t nh và các tùy ch n khác đ ạ ả
làm cho bài vi t thêm h p d n. Khách truy c p trang web có th đi u ế ể ề
h ng các bài đăng b ng chu t ho c bàn phím.ướ ộ ặ
Easy Watermark
Tr m c p ch t xám trên m ng là m t v n đ ph bi n cho t t c ng i ế ấ ả ườ
dùng chia s hình nh c a h tr c tuy n. B n có th t b o v mình tr c ế ể ự ướ
v n n n này b ng watermark. Nh ng thay vì thêm watermark trên m i hình ấ ạ ư
nh theo cách th công, plugin đ n gi n này có th t đ ng th c hi n thao ơ ể ự
tác thêm watermark m i khi b n t i nh lên trang web WordPress c a b n. ả ả
Image Widget
Ban đ u, dashboard c a WordPress đi kèm v i m t text widget (ti n ích văn ớ ộ
b n). T t nhiên, b n có th thêm m t image widget (ti n ích hình nh), ả ấ
nh ng b n c n ph i thêm code HTML đ làm cho nh ng hình nh này ư ạ ầ
trông đ p m t. V i plugin Image Widget, b n có th s d ng panel g c ể ử
trong WordPress đ thêm hình nh vào trang web, cũng nh kéo và th hình ư ả
nh vào khu v c ti n ích. ự ệ
WP Media Tagger
Panel g c trong WordPress không cho phép b n s p x p hình nh và các ạ ắ ế
file khác mà b n t i lên. Đ i v i m t trang web nh v i m t s l ng hình ố ượ
nh r t l n thì đó th c s là m t v n đ . WP Media Tagger cho phép b n ấ ớ
thêm các category (danh m c) và tag (th ) vào hình nh và các file media ẻ ả
khác. Đi u này giúp b n duy t và tìm các file c n thi t d dàng h n. ế ễ ơ
Post Thumbnail Editor
Dashboard trong WordPress có m t h th ng hình nh thu nh ph c t p. ứ ạ
Thông th ng, nó c t ngay t i trung tâm, nh ng đôi khi nó l i c t ph n ườ ư ạ ắ
quan tr ng c a hình nh. Post Thumbnail Editor là gi i pháp th c s cho ự ự
v n đ nh này. Plugin cung c p cho b n kh năng kh c ph c th công ấ ề ỏ
các hình thu nh .
Media Library Assistant
Plugin này cung c p m t vài tính năng b sung h u ích cho th vi n media ư ệ
WordPress. Nó đi v i nh ng shortcode tùy ch nh giúp ng i dùng có th ớ ữ ườ
thêm m t b s u t p nh vào trang web. S d ng plugin này, b n cũng có ộ ư
th duy t các file media c a mình, tìm ki m m t file c th , hi n th file ế ụ ể
trên c s phân lo i và tích h p plugin v i th vi n media WP g c.ơ ở ư
Sell Media
Sell Media là m t plugin WordPress đ n gi n giúp b n xem các file khác ơ ả
nhau ngay t trang web c a mình, ví d nh nh, video, sách đi n t , ư ả
album, gi y phép cho hình nh, b n in và h n th n a. Vi c tích h p v i ơ ế ữ
PayPal đ c thi t l p theo m c đ nh trong plugin này, nh ng b n cũng có ượ ế ậ ư
th tích h p nó v i MailChimp ch ng h n. Sell Media s ho t đ ng v i ẳ ạ ộ ớ
b t kỳ theme WordPress thông qua m t code chính xác.
NextGEN Gallery
NextGEN Gallery có h n m t tri u l t cài đ t và đ c thi t k l i vào ơ ượ ượ ế ế ạ
năm 2007. Nh ng con s này t nói lên nó là plugin WordPress gallery ph ố ự
bi n nh t. B n có th t i lên hàng lo t, ch nh s a siêu d li u và s p x p ế ể ả ế
hình nh c a mình đ t o th vi n. N u b n có b t kỳ câu h i nào v ể ạ ư ế
plugin này, b n có th đ c ph n FAQ (Câu h i th ng g p) và xem nh ể ọ ườ
ch p màn hình c a các th vi n trong plugin này. ư ệ
Meta Slider
V i h n 800 nghìn l t cài đ t, MetaSlider là m t plugin WordPress ph ớ ơ ượ
bi n cho phép b n t o m t slider t i u hóa SEO đ c đáo, đ n gi n và ế ố ư ơ
không m t nhi u th i gian. S d ng plugin này, b n có th t o m t ể ạ
slideshow v i các lo i, ki u dáng và b c c khác nhau đ phù h p v i ố ụ
trang web c a mình.
SEO Friendly Images
Đi u quan tr ng là thêm thu c tính Alt và Title thích h p vào code HTML ề ọ
khi b n t i hình nh lên trang web c a mình. SEO Friendly Images giúp ạ ả
b n t đ ng c p nh t hình nh v i các thu c tính thích h p. Nó khá đ n ự ộ ơ
gi n, ch c n kích ho t plugin và nó s th c hi n n t các công vi c còn l i. ỉ ầ
Imsanity
Thông th ng, các trang web nh có r t nhi u hình nh v i kích th c l n.ườ ướ ớ
Nó có th làm ch m trang web c a b n và th m chí nh h ng đ n SEO. ủ ạ ưở ế
Thay vì nén t ng nh m t cách th công, hãy s d ng plugin Imsanity. Nó ử ụ
s nén hình nh ngay tr c khi t i lên trên trang web mà không làm m t đi ướ ả
ch t l ng hình nh. Vì v y, b n có th t gi i thoát mình mãi mãi kh i ượ ể ự
n i s khi ph i nén hình nh tr c đi t i lên web.ướ ả
Lazy Load
Vì các trang web nh ch a r t nhi u hình nh nên chúng s làm ch m hi u ứ ấ
su t t ng th c a trang web. Plugin Lazy Load đ n gi n này s c i thi n ể ủ ơ ẽ ả
th i gian t i c a các trang web. Ch c n t i plugin này lên dashboard c a ỉ ầ
WordPress và kích ho t nó.
Booking Calendar
Trang web c a các nhi p nh gia chuyên nghi p không ch c n contact ế ỉ ầ
form (bi u m u liên l c) mà còn có kh năng đ t l ch h n tr c tuy n. ặ ị ế
Booking Calendar s giúp b n kích ho t d ch v đ t l ch trên trang web c a ụ ặ
b n. Nó có m t thi t k tr c quan giúp khách truy c p có th đ t d ch v ế ế ể ặ
c a b n m t cách d dàng.ủ ạ
Smush Image Compression and Optimization
Smush Image Compression and Optimization là m t plugin WordPress mi n ộ ễ
phí đ c trao gi i th ng, dành cho các nhi p nh gia, các blogger và ượ ưở ế ả
nh ng ai đăng t i nhi u hình nh trên trang web c a h . Nó s giúp b n t i ạ ố
u hóa, nén và thay đ i kích th c nh m t cách nhanh chóng. B n cũng cóư ướ ả
th gi m kích th c file mà không làm gi m ch t l ng hình nh. ư ấ ượ
Image Watermark
Chính cái tên c a plugin Image Watermark đã nói lên t t c v nó. Đó là ả ề
m t plugin watermark mi n phí khá tr c quan. Plugin này s thêm ễ ự
watermark cho m i hình nh mà b n t i lên trên trang web c a mình. B ng ạ ả
cách này, b n s có th ngăn ch n hành vi tr m c p hình nh - m t v n đ ộ ấ
ph bi n trong th i đ i tr c tuy n hi n nay.ổ ế ờ ạ ế
Photography Management
Photography Management là m t plugin WordPress h u ích cho phép b n ữ ạ
s p x p thông tin c a khách hàng m t cách an toàn và d dàng. B n có th ắ ế
t i lên nh và đ t m t kh u đ b o v chúng, vì v y ch nh ng ng i có ể ả ườ
m t kh u m i có th truy c p vào nh ng hình nh này.ậ ẩ ớ
Sunshine Photo Cart
Sunshine Photo Cart là plugin Wordpress mi n phí cho phép b n bán các ễ ạ
b n in tr c tuy n. Ng i dùng có th ch n nh ho c b t kỳ s n ph m k ế ườ ọ ả
thu t s nào khác, thêm nh vào gi hàng và mua nó. Nó cho phép c thanh ậ ố
toán tr c tuy n và ngo i tuy n mà b n không c n tr ti n hoa h ng. ế ế ả ề
thông tin tài liệu
Bài viết hôm nay là tập hợp 20 plugin WordPress miễn phí và hữu ích nhất cho các web ảnh giúp bạn nén mà không làm giảm chất lượng hình ảnh cũng như bảo mật trang web của bạn khỏi nguy cơ bị hack, “kể chuyện” bằng những hình ảnh, tối ưu hóa SEO cho trang web và hơn thế nữa.
Mở rộng để xem thêm
từ khóa liên quan
×