DANH MỤC TÀI LIỆU
Những tính năng tuyệt vời trên Google có thể bạn chưa biết
14 tính năng tuy t v i trên Google có th b n ch a bi t ể ạ ư ế
Ngoài các ti n ích c a Google mà chúng ta th ng s d ng h ng ngày, ườ ử ụ
v n có r t nhi u tính năng tuy t v i nh ng Google l i gi u khá k ệ ờ ư
n u không tìm hi u thì ch c h n b n s ch a t ng bi t đ n s t n ế ư ế ế ự ồ
t i c a chúng.ạ ủ
Sau đây là 14 tính năng nh v y và ít nhi u gì thì chúng cũng s giúp cho ư ậ
b n kha khá trong công vi c đ y. ệ ấ
1/ Hoàn tác vi c g i emailệ ử
N u l b m nút G i mail khi mà email đó v n ch a nh p xong thì b n có ế ỡ ấ ư
th s d ng tính năng hoàn tác vi c g i email b ng cách kích ho t tính ể ử
năng đó nh sau:ư
- B c 1: Vào ph n Cài đ t (ướ c a Gmail)
- B c 2: B m vào tab "ướ ấ Lab"
- B c 3: Tìm tính năng "ướ Hoàn tác g i" và b t nó lên
- B c 4: B m vào nút "ướ ấ L uư"
2/ Đ xu t thay đ i n i dung trong tài li u nhóm ổ ộ
Google Docs có m t tính năng khá đ c bi t cho phép 1 nhóm ng i có th ặ ệ ườ
cùng ch nh s a 1 file tài li u, tuy v y n u b n đang có ý đ nh mu n thay ậ ế ạ
đ i n i dung c a file tài li u đó mà không dám s a thì có th đ xu t ý ể ề
ki n ch nh s a đ xem nh ng ng i khác có đ ng ý hay không, đ xu t cóế ử ể ườ
th đ c đ ng ý ho c h y b ch b ng 1 cú nh p chu t. ượ ồ ặ ủ ỏ ỉ
Tính năng này cũng áp d ng đ c đ i v i các file Word đ c chuy n qua ượ ố ớ ượ
Google Docs. B n kích ho t b ng cách nh p vào nút ch nh s a nh màu ạ ằ
xanh góc trên bên trái c a file tài li u đ truy c p tính năng trên. ệ ể
3/ Chèn hình nh mi n phí có b n quy n ả ề