DANH MỤC TÀI LIỆU
Giới thiệu về tổng đài Asterisk, trình bày kiến trúc , tính năng và ngữ cảnh ứng dụng của tổng đài Asterisk, giới thiệu các giao thức của VoIP của tổng đài.
TR NG Đ I H C BÁCH KHOAƢỜ Ạ Ọ
KHOA ĐI N T - VI N THÔNGỆ Ử
Đ ÁN T T NGHI PỒ Ố
Đ tài:
T NG ĐÀI ASTERISK
VÀ CÔNG NGH VoIP
NG I TH C HI NƢỜ : NGUY N TH QUỲNH TRANGỄ Ị
L P: 04DT1
NG I H NG D N : GVC.TS.NGUY N VĂN ƢỜ ƢỚ
C NGƢỜ
ĐÀ N NG, 06/2009
C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ộ ủ
Đ c l p - T do - H nh Phúc *****ộ ậ
L I CAM ĐOAN
Em tên là: Nguy n Thễ ị Quỳnh Trang
Sinh viên l p: 04ĐT1
Em xin cam đoan n i dung đ án này không gi ng hoàn toàn v i b t c đ án ứ ồ
ho c công trình đã có t tr c. N u không đúng, em xin ch u hoàn toàn trách ừ ướ ế
nhi m.
M c l cụ ụ
M C L CỤ Ụ
M C L CỤ Ụ
M Đ UỞ Ầ
DANH M C HÌNH VỤ Ẽ
DANH M C B NG BI UỤ Ả
CÁC T VI T T TỪ Ế
CH NG 1ƢƠ T NG QUAN V VOIP .................................................................Ổ Ề
1
1.1
Gi i thi u ớ ệ
ch ng ...................................................................................ƣơ
1
1.2
Khái quát v m ng VoIP ........................................................................ề ạ
1
1.2.1
Gi i thi u ..............................................................................................ớ ệ
1
1.2.2
Khái ni m ..............................................................................................
1
1.2.3
Đ c đi m c a đi n tho i ặ ể ủ ệ
IP ...................................................................
2
1.2.4
Các hình th c truy n tho i qua ề ạ
IP ........................................................
4
1.2.5
M t s ng d ng VoIP ......................................................................... ố ứ
6
1.2.6
Đ c tính c a m ng ủ ạ
VoIP .......................................................................
7
1.2.7
Yêu c u ch t l ng đ i v i ấ ượ
VoIP .........................................................
9
1.3
Ki n trúc và các thành ph n m ng ế ầ ạ
VoIP ...........................................
10
1.3.1
Ki n trúc t ng quát m ng ế ổ
VoIP ..........................................................
10
1.3.2
Mô hình phân l p ch c năng ..............................................................ớ ứ
11
1.3.3
Các thành ph n trong m ng ầ ạ
VoIP .......................................................
13
1.4
K t lu n ế ậ
ch ng ...................................................................................ƣơ
14
CH NG 2ƢƠ
CÁC GIAO TH C BÁO HI U TRONG M NG VỨ Ệ
O
IP ...........
15
2.1
Gi i thi u ớ ệ
ch ng .................................................................................ƣơ
15
2.2
Các giao th c báo hi u trong m ng ứ ệ
VoIP ..........................................
15
2.2.1
H.323...................................................................................................
15
2.2.2
SIP .......................................................................................................
23
2.2.3
Giao th c SGCP (Simple Gateway Control Protocol) .......................
31
2.2.4
Giao th c MGCP (Media Gateway Control Protocol) .......................
31
2.2.5
K t lu n ế ậ
ch ng ..................................................................................ươ
32
CH NG 3ƢƠ T NG ĐÀI ASTERISK ................................................................
33
3.1
Gi i thi u ớ ệ
ch ng .................................................................................ƣơ
33
3.2
T ng đài IP-PBX ..................................................................................
33
3.2.1
M t s mô hình cu c g i s d ng t ng đài IP-ộ ố ọ ử
PBX ...........................
36
M c l cụ ụ
3.3
T ng đài Asterisk ..................................................................................
37
3.3.1
Ki n trúc h th ngế ệ ố
Asterisk ................................................................
39
3.3.2
M t s tính năng cộ ố ơ
b n .....................................................................
40
3.3.3
Ng c nh ngữ ả
d ng .............................................................................
42
3.4 Asterisk v i VoIP ..................................................................................
44
3.4.1 Các thi t b dùng trong VoIP ..............................................................ế ị
44
3.4.2 Các giao th c VoIP đ c Asterisk h tr ........................................... ượ ỗ ợ
46
3.4.3
Các chu n nén và đ nh d ng ị ạ
file .........................................................
47
3.4.4 File c u hình .......................................................................................
50
3.4.5 Dialplan trong Asterisk .......................................................................
53
3.5
K t lu nế ậ
ch ng ...................................................................................ƣơ
56
CH NG 4ƢƠ TRI N KHAI H TH NG ASTERISK ..................................... Ệ Ố 57
4.1 Gi i thi u ch ong .................................................................................ớ ệ ƣ
57
4.2 K t n i ph n c ng ................................................................................ế ố
57
4.3 Cài đ t ph n m m ................................................................................ ầ ề
58
4.4 C u hình h th ng Aterisk ................................................................... ệ ố
59
4.5
Th c hi n cu cự ệ
g i ................................................................................
62
4.6
K t lu nế ậ
ch ng ...................................................................................ƣơ
64
K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N Đ TÀI ƢỚ Ể Ề
PH L CỤ Ụ
L i m đ u ở ầ
M Đ UỞ Ầ
Nh ng năm g n đây, s l ng ng i s d ng Internet trên th gi i ngày m t tăng. ố ượ ườ ế
M ng Internet đã phát tri n thành m t m ng s li u toàn c u cho phép nhi u lo i hình ố ệ
thông tin truy n đi trên đó. Ra đ i sau m ng chuy n m ch kênh, s phát tri n c a ể ủ
Internet liên quan nhi u đ n các k thu t c a m ng PSTN. R t nhi u ng i truy nh p ế ậ ủ ườ
vào Internet b ng modem thông qua đ ng dây đi n tho i m ng đi n tho i th ườ ệ ạ ạ ệ ạ
tr thành môi tr ng đ truy n đi nh ng thông tin s li u. Các d ch v multimedia trên ườ ố ệ
m ng Internet đang ngày càng phát tri n, thông tin truy n trên Internet không ch còn ể ề
s li u n a bao g m c ti ng nói hình nh. M ng Internet m ng PSTN đangố ệ ả ế
có xu h ng h i nh p l i v i nhau. M t bi u hi n c a s h i nh p gi a m ng Internetướ ộ ậ ể ệ ộ ậ ữ
và m ng PSTN là d ch v truy n tho i qua m ng IP. ị ụ
D ch v truy n tho i qua m ng IP trong vài năm g n đây đang phát tri n r t m nh. ể ấ
Nó h a h n đem l i nhi u l i ích bao g m gi m chi phí các cu c g i đ ng dàitích ạ ề ồ ả ườ
h p tho i s li u vào m t m ng duy nh t d a trên công ngh chuy n m ch gói. ố ệ
v y, vi c nghiên c u và n m b t công ngh VoIP đang đ c nhi u đ i t ng quan tâm. ượ ố ượ
Trong quá trình tìm hi u em đã ch n đ tài : “T ng đài ASTERISK và công ngh ọ ề
VoIP”. N i dung đ tài g m 4 ch ng: ề ồ ươ
Ch ng 1 T ng quan v VoIPƣơ ổ
Trong ch ng này s tìm hi u các khái ni m VoIP, ng d ng c a VoIP, trình bàyươ ụ ủ
các u, nh c đi m cũng nh yêu c u ch t l ng đ i v i VoIP và tìm hi u v ki nư ượ ư ấ ượ ế
trúc m ng và các thành ph n c a m ng VoIP. ầ ủ
Ch ng 2 Các giao th c trong m ng VoIPƣơ ứ ạ
Ch ng này s trình bày các khái ni m, ch c năng c a giao th c báo hi u trongươ ệ ứ
m ng VoIP
Ch ng 3 T ng đài Asteriskƣơ ổ
Gi i thi u v t ng đài Asterisk, trình bày ki n trúc , tính năng và ng c nh ng ề ổ ế
d ng c a t ng đài Asterisk, gi i thi u các giao th c c a VoIP c a t ng đài. ủ ổ ủ ổ
Ch ng 4 Tri n khai h th ng Asteriskƣơ ệ ố
Th c hi n th nghi m hình th c truy n tho i qua môi tr ng IP đ th y đ c ườ ể ấ ượ
các tính năng mà h th ng Asterisk đem l i.ệ ố
thông tin tài liệu
So sánh một cuộc gọi trong mạng PSTN với một cuộc gọi qua mạng IP, ta thấy: Chi phí phải trả cho cuộc gọi trong mạng PSTN là chi phí phải bỏ ra để duy trì cho một kênh 64kbps suốt từ đầu cuối này tới đầu cuối kia thông qua một hệ thống các tổng đài. Chi phí này đối với các cuộc gọi đường dài (liên tỉnh, quốc tế) là khá lớn
Mở rộng để xem thêm