DANH MỤC TÀI LIỆU
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
………….., ngày ……. tháng ……. năm ……..
THÔNG BÁO
TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG
Kính gửi: Sở Y tế…………………………………………
Tên cơ sở tổ chức bán lẻ thuốc lưu động .…………….…………………………………..
Địa chỉ:.…………….……………; Số giấy CNĐĐKKDD: ………………………….….
Địa điểm bán lẻ thuốc lưu động tại: ………………………….(1) ..……………………….
Tên người bán lẻ thuốc lưu động:.…………….…………… Số điện thoại: ……………..
Trình độ chuyên môn: .…………….……………………….……………………………..
Số CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Các giấy tờ tương đương khác: ……………..………
Ngày cấp:.…………….……………………… Nơi cấp: .…………….…………..………
Thường trú tại .…………….………………..…….………………………………………
Cơ sở cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc tổ chức bán lẻ thuốc lưu
động./.
.........., ngày...tháng...năm...
CƠ QUAN CẤP
(Ký tên, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Liệt kê các địa điểm bán lẻ thuốc lưu động
thông tin tài liệu
THÔNG BÁO TỔ CHỨC BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG
Mở rộng để xem thêm
×