DANH MỤC TÀI LIỆU
GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CÔNG TY
TÊN CƠ QUAN
………………...
Số: …….…/GT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
........., ngày......... tháng...... năm ......
GIẤY GIỚI THIỆU
Kính gửi: ...............................................................................................
...................................(1)
...................................
Giới thiệu ông, bà:
.................................................................................................................................................
Chức vụ:
.................................................................................................................................................
Được cử đến:
.................................................................................................................................................
Về việc:
.................................................................................................................................................
Mong ............................... giúp đỡ ông, bà ........................................... hoàn thành nhiệm
vụ.
Giấy giới thiệu có
giá trị hết ngày
……………………
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)
---------
(1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu.
Giấy giới thiệu mẫu 2:
TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- .... (3)..... …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…
GIẤY GIỚI THIỆU
............................................(2) ...........................trân trọng giới thiệu:
Ông (bà) ..................................................(5) ...............................................................
Chức vụ:.......................................................................................................................
Được cử đến:...........................................(6) ...............................................................
Về việc:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................
Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày......................./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Ghi chú:
(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).
(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).
(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.
(4) Địa danh
(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.
(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.
thông tin tài liệu
GIẤY GIỚI THIỆU CỦA CÔNG TY
Mở rộng để xem thêm
×