DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Tổng quan, chức năng, nhiệm vụ và phân tích hệ thống thông tin báo cáo thống kê của hệ thống Ngân hàng nhà nước
Luận văn tốt nghiệp
LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay, công nghệ thông tin đã bước phát triển mạnh trong đời
sống xã hội của con người. Mọi lĩnh vực dưới sự hỗ trợ của công nghệ thông
tin đã tăng năng suất hiệu quả đến hàng nghìn lần. Một trong những lĩnh vực
áp dụng công nghệ thông tin sớm nhất đạt hiệu quả lớn đó chính ngân
hàng. Chỉ tin học mới thể kiểm soát được khối lượng lớn thông tin tài
khoản của khách hàng một cách chính xác nhất và nhanh nhất. Điều này có ý
nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Ngân hàng Nhà nước đây đơn vị đầu
não của đất nước trong việc kiểm soát nền kinh tế và tiền tệ.
Trước đây khi chưa máy tính các chương trình phần mềm ứng
dụng thì mọi hoạt động ngân hàng đều được tiến hành thủ công vậy
không hiếm sai sót đã xảy ra, gây ra những thiệt hại không nhỏ trong toàn bộ
nền kinh tế quốc dân... Tuy nhiên các sai sót này đã được hạn chế từ khi
sự trợ giúp của máy tính và phần mềm.
Hệ thống báo cáo thống là hệ thống quan trọng vào bậc nhất của
Ngân hàng Nhà nước vì từ những dữ liệu được thống kê, các nhà hoạch định
chính sách được cái nhìn toàn cảnh về hoạt động của nền kinh tế. Để trở
thành công cụ đắc lực, hệ thống báo cáo đã không ngừng hoàn thiện, đáp
ứng nhu cầu của người sử dụng.
Trong thời gian thực tập tại Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng, em
nhận thấy cần phải hoàn thiện hệ thống báo cáo thống theo những quy
định sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế. Dưới sự hướng dẫn của thầy
giáo KS Bùi Thế Ngũ cùng với sự giúp đỡ của anh Đoàn Thanh Hải
các anh chị phòng kỹ thuật 2, em đã chọn đề tài:
1
Luận văn tốt nghiệp
“Ứng dụng tin học trong xây dựng báo cáo thống của hệ thống ngân
hàng nhà nước” nhằm hoàn thiện hệ thống báo cáo thống kê theo Quyết định
số:1747/2005.QĐ-NHNN, về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Chế độ
báo cáo thống áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 477/2005/QĐ-NHNN
ngày 28/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
2
Luận văn tốt nghiệp
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC
NGÂN HÀNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Trang
I. TỔNG QUAN VỀ CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN HÀNG
1. Sơ đồ tổ chức...................................................................................6
2. Chức năng và nhiệm vụ..................................................................7
3. Các kết quả hoạt động....................................................................8
4. Sản phẩm và dịch vụ ......................................................................8
II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN
1. Phòng nghiên cứu ứng dụngphát triển phần mềm( gọi tắt
phòng kĩ thuật 1_KT1)..................................................................................9
2. Phòng đảm bảo hoạt động của hệ thống (bảo hành, bảo trì phần
cứng, phần mềm hệ thống, viễn thông, gọi tắt Phòng
Thuật2_KT2).................................................................................................9
3. Phòng quản mạng vận hành hệ thống (quản mạng
thông tin, thu thập, xử lý, lưu trữ dữ liệuan toàn thông tin, gọi tắt
Phòng Xử lý thông tin_XLTT)...................................................................10
4. Phòng quản lý dự án.....................................................................10
5. Phòng kế toán tài vụ......................................................................10
6. Phòng tạp chí.................................................................................12
7. Phòng hành chính nhân sự...........................................................12
III. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI THỰC TẬP.............................................13
CHƯƠNG II: SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU
ĐỀ TÀI
3
Luận văn tốt nghiệp
I.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ MỘT HỆ THỐNG THÔNG TIN.........15
1. Hệ thống thông tin (HTTT)....................................................................15
1.1 Hệ thống thông tin và các bộ phận cấu thành..........................15
1.1.1 Định nghĩa về HTTT.....................................................15
1.1.2 Phân loại HTTT.............................................................16
1.1.3 Mô hình biểu diễn HTTT..............................................17
1.2 Đánh giá hoạt động của một HTTT..........................................18
1.3 Nguyên nhân dẫn tới sự phát triển một HTTT........................19
2. Phân tích và thiết kế một HTTT............................................................20
1.2 Mô hình phân tích, thiết kế HTTT............................................21
2.2 Các phương pháp dùng để phát triển một HTTT....................21
2.3 Các công đoạn phát triển HTTT...............................................22
2.3.1 Đánh giá yêu cầu............................................................22
2.3.2 Phân tích chi tiết............................................................25
2.3.3 Thiết kế logic..................................................................33
2.3.4 Đề xuất các phương án của giải pháp..........................37
2.3.5 Thiết kế vật lý ngoài......................................................38
2.3.6 Triển khai HTTT..........................................................38
2.3.7 Cài đặt và bảo trì hệ thống..........................................39
II. THUYẾT VỀ SỞ DỮ LIỆU MICROSOFT ACCES
NGÔN NGỮ LẨP TRÌNH VISUAL BASIC
1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access..........................................39
2. Khái quát về ngôn ngữ lập trình Visual Basic.....................................40
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG
TIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
NHÀ NƯỚC
4
Luận văn tốt nghiệp
I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU.........................................................................41
1. Khảo sát và phân tích bài toán...............................................................41
2. Khảo sát và phân tích chương trình hiện tại........................................41
2.1 Đối tượng báo cáo......................................................................41
2.2 Một số biể mẫu báo cáo..............................................................41
2.3 Quy trình lưu trữ dữ liệu của chương trình hệ thống báo cáo
thống kê........................................................................................................41
II. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN BÁO CÁO THỐNG
CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC.......................................43
1.Sơ đồ luồng thông tin IFD.......................................................................43
2. Sơ đồ chức năng của hệ thống................................................................44
3. Sơ đồ ngữ cảnh của hệ thống..................................................................45
4. Sơ đồ DFD mức 0 của hệ thống..............................................................46
4.1 Sơ đồ DFD mức 1 của Cập nhật dữ liệu....................................47
4.2 Sơ đồ DFD mức 1 của lập báo cáo.............................................48
5. Sơ đồ quan hệ thực thể............................................................................49
6.Thiết kế cơ sở dữ liệu trên Microsoft Access: .......................................50
7. Sơ đồ mối quan hệ giữa các thực thể:....................................................55
III. THIẾT KẾ GIẢI THUẬT...................................................................56
1. Sơ đồ thuật toán đăng nhập...................................................................56
2. Sơ đồ thuật toán nhập dữ liệu................................................................57
3. Sơ đồ thuật toán sửa đổi dữ liệu...........................................................58
IV.MÀN HÌNH GIAO DIỆN CƠ BẢN CỦA CHƯƠNG TRÌNH..........59
KẾT LUẬN..................................................................................................76
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO...................................................77
5
Luận văn tốt nghiệp
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN
HÀNG - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
I. TỔNG QUAN VỀ CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC NGÂN HÀNG
1. Sơ đồ tổ chức
Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng ngân hàng nhà nước Việt Nam,
thành lập năm 1974, trụ sở tại 64 Nguyễn Chí Thanh- Nội, quan
trực thuộc Ngân hàng nhà nước, chức năng tham mưu cho thống đốc
Ngân hàng nhà nước về hoạch định chiến lược chính sách phát triển tin
học trong hệ thống ngân hàng; nghiên cứu ứng dụng thuật tin học trong
các hoạt động dịch vụ ngân hàng; đào tạo cán bộ, hợp tác, liên kết với các tổ
chức trong và ngoài nước về lĩnh vực tin học- viễn thông và các nhiệm vụ kĩ
thuật khác.
Sơ đồ tổ chức:
6
thông tin tài liệu
Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng ngân hàng nhà nước Việt Nam, thành lập năm 1974, trụ sở tại 64 Nguyễn Chí Thanh- Hà Nội, là cơ quan trực thuộc Ngân hàng nhà nước, có chức năng tham mưu cho thống đốc Ngân hàng nhà nước về hoạch định chiến lược và chính sách phát triển tin học trong hệ thống ngân hàng; nghiên cứu ứng dụng kĩ thuật tin học trong các hoạt động dịch vụ ngân hàng; đào tạo cán bộ, hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực tin học- viễn thông và các nhiệm vụ kĩ thuật khác.
Mở rộng để xem thêm
×