DANH MỤC TÀI LIỆU
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
CÔNG TY………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Kính gửi: Công ty……………………
Theo hợp đồng kinh tế số…………………ký ngày……tháng……năm…..giữa công
ty………..với quý công ty về vấn đề………….
Ngày…..tháng……năm…..Công ty chúng tôi bắt đầu triển khai thực hiện. Vì vậy để đảm
bảo tiến độ công việc diễn ra một cách đúng hạn, Công ty chúng tôi đề nghị Quý công ty
tạm ứng trước…% giá trị hợp đồng, tức là số tiền:…………(Số tiền bằng chữa)
Rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!
Trân trọng cảm ơn
….….., ngày……tháng……năm
Đại diện công ty
thông tin tài liệu
GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
Mở rộng để xem thêm
×