DANH MỤC TÀI LIỆU
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC QUA PHƯƠNG TIỆN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU THUỐC(2)
TÊN CƠ QUAN XÁC NHẬN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU
THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC QUA PHƯƠNG TIỆN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ,
SỰ KIỆN GIỚI THIỆU THUỐC(2)
Tên Cơ quan xác nhận:.…………….………………………
Xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc(1)/quảng cáo
thuốc qua phương tiện hội thảo, hội nghị, sự kiện giới thiệu thuốc (2):
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành/giấy phép nhập khẩu
thuốc
1
2
Đơn đề nghị số:
Tên cơ sở đề nghị xác nhận:
Địa chỉ:
Số giấy xác nhận:
Địa điểm tổ chức thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2) dự kiến:
Thời gian tổ chức thông tin thuốc(1)/quảng cáo thuốc(2) dự kiến:
Tên tỉnh/thành phố, ngày ... tháng... năm...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN XÁC NHẬN
(Ký và ghi rõ họ, tên, chức danh; đóng dấu)
Ghi chú:
(1) Áp dụng với trường hợp cơ quan xác nhận là Sở Y tế;
(2) Áp dụng với trường hợp cơ quan xác nhận là Bộ Y tế.
thông tin tài liệu
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC(1)/QUẢNG CÁO THUỐC QUA PHƯƠNG TIỆN HỘI THẢO, HỘI NGHỊ, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU THUỐC(2)
Mở rộng để xem thêm
×