DANH MỤC TÀI LIỆU
MẪU ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA NHÂN VIÊN VÀ GIÁO VIÊN
TÊN CƠ QUAN
……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi:........................................................................................
Tên tôi là:..............................................................................Sinh ngày:..........................................................
Chức vụ:................................................................................Vị trí công tác:...................................................
Số CMTND:.........................Ngày cấp:.......................................Nơi cấp:.........................................................
Địa chỉ hiện tại:................................................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sức khỏe, tôi xin phép Ban
Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20..... đến ngày ....../....../20.........
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho........................................................
hiện đang công tác tại...................................................
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty.
nh mong Ban Gm đc xem xét và tạo điu kin giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Ý kiến của Giám đốc Người làm đơn
...............................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***--------
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN
Kính gửi: - Phòng giáo dục và đào tạo huyện ............
- Ban giám hiệu Trường ...................
Tên tôi là: .............................................. Sinh ngày: ....................................................................................
Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................................
Nơi công tác: ...............................................................................................................................................
Hiện nay tôi đang mang thai nay đã đến tháng sinh sắp đến ngày sinh theo dự kiến của bác sĩ.
vậy, tôi làm đơn này xin phép lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện .................................... Ban giám hiệu
Trường ........................ cho tôi được nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày ..... tháng .... năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm .....
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc chấp hành đúng mọi quy định của nghành, của
nhà trường.
Kính mong lãnh đạo Phòng giáo dục đào tạo huyện ......................, ban giám hiệu
Trường .................................. xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
............., ngày....tháng....năm.....
Ý kiến của hiệu trưởng Người viết đơn
thông tin tài liệu
MẪU ĐƠN XIN NGHỈ CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA NHÂN VIÊN VÀ GIÁO VIÊN
Mở rộng để xem thêm
×