DANH MỤC TÀI LIỆU
BẢN CAM KẾT KHÔNG ĐI HỌC MUỘN, NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP CỦA HỌC SINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
………………., ngày … tháng … năm 20…
BẢN CAM KẾT
V/v không đi học muộn, nghỉ học không có lí do
Kính gửi: Ban giám hiệu Trường ……………………..!
Với nội quy của trường, của lớp đã triển khai từ đầu năm học chúng em học
sinh lớp - Trường ……………… hoàn toàn nhất trí xin cam kết thực hiện tốt
nội quy đó đặc biệt là một số nội dung sau:
- Đi học đầy đủ và đúng giờ.
- Nghỉ học phải do chính đáng phải đơn xin phép chữ của bố
hoặc mẹ.
Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết chúng em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước nhà trường và cơ quan pháp luật.
Stt Họ tên học sinh Học sinh
ký cam kết Ghi chú
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stt Học sinh Ghi chú
1
ký cam kết
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
38
39
Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
2
thông tin tài liệu
BẢN CAM KẾT KHÔNG ĐI HỌC MUỘN, NGHỈ HỌC KHÔNG PHÉP CỦA HỌC SINH
Mở rộng để xem thêm
×