DANH MỤC TÀI LIỆU
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM SÁT VIỆC GIÁM HỘ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
Kính gửi: (1)..........................................................................................
Họ và tên người khai: ................................................................................Giới tính .........................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ..............................................................................................................
Số Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3) ......................................................................................
Đề nghị(1)................................................................................. đăng việc giám hộ giữa những
người có tên dưới đây:
Người giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .....................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
Dân tộc:......................................................................Quốc tịch: .....................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2)...............................................................................................................
Số CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế: (3)...............................................................................................
Người được giám hộ:
Họ và tên: .................................................................................................... Giới tính .....................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................................................................................................
Nơi sinh:(4) ......................................................................................................................................
Dân tộc: ........................................................................Quốc tịch: ..................................................
Nơi thường trú/tạm trú: (2) ..............................................................................................................
Lý do đăng ký giám hộ: ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đâyđúng sự thật chịu trách nhiệm trước pháp luật
về cam đoan của mình.
Làm tại: .............................., ngày ...... tháng ...... năm ..........
Người giám hộ
(Ký, ghi rõ họ tên)
..............................................
Người khai(5)
(Ký, ghi rõ họ tên)
.............................................
Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.
(2) Ghi theo địa chỉ đăng thường trú gạch cụm từ “tạm trú”; nếu không nơi đăng
thường trú thì gạch cụm từ “thường trú” và ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú.
(3) Nếu ghi theo số CMND, thì gạch cụm từ “Giấy tờ hợp lệ thay thế”; nếu ghi theo số Giấy tờ
hợp lệ thay thế thì ghi rõ tên giấy tờ và gạch cụm từ “CMND”.
(4) Trường hợp trẻ em sinh tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện địa danh hành chính nơi trẻ
em sinh ra (ví dụ: bệnh viện Phụ sản Nội). Trường hợp trẻ em sinh tại sở y tế, thì ghi tên
sở y tế địa danh hành chính nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Trạm y tế Đình Bảng, huyện Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Trường hợp trẻ em sinh ngoài bênh viện sở y tế, thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính
(cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh), nơi trẻ em sinh ra (ví dụ: Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh).
(5) Chỉ cần thiết trong trường hợp người khai không phải là người giám hộ.
thông tin tài liệu
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC GIÁM HỘ
Mở rộng để xem thêm
×