DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn: Thực trạng, đặc điểm hoạt động và tổ chức quản lý ảnh hưởng tới quy trình KSNB chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................... II
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ........................................................III
DANH MỤC CÁC HÌNH......................................................................... IV
MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG KIỂM
SOÁT NỘI BỘ ........................................................................................... 6
1.1. Khái quát về hệ thống kiểm soát nội bộ (“HTKSNB”) ...................... 6
1.1.1. Khái niệm và mục tiêu HTKSNB ................................................... 6
1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới việc thiết kế và vận hành HTKSNB ........ 7
1.1.2.1. Nhận thức của nhà quản trị của đơn vị về HTKSNB ................ 7
1.1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị ................ 8
1.1.2.3. Đặc điểm hoạt động quản lý ................................................... 10
1.1.2.4. Môi trường bên ngoài ............................................................ 10
1.2. Các mục tiêu của việc thiết kế và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ
................................................................................................................... 12
1.3. Cơ cấu của HTKSNB ........................................................................ 15
1.3.1. Môi trường kiểm soát ................................................................... 16
1.3.2. Hệ thống kế toán ........................................................................... 20
1.3.3. Các nguyên tắc và thủ tục KSNB .................................................. 25
1.3.3.1. Các nguyên tắc kiểm soát ....................................................... 26
1.3.3.2. Các thủ tục kiểm soát ............................................................. 27
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HTKSNB TRONG CÁC ĐƠN VỊ VẬN
TẢI THUỘC TAXI GROUP ................................................................... 30
2.1. Khái quát về đặc điểm hoạt động và tổ chức qun lý ảnh hưởng tới
quy trình KSNB chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc
Taxi Group ............................................................................................... 30
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của các đơn vị vận tải
thuộc Taxi Group ................................................................................... 30
2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của các đơn vị vận tải thuộc Taxi
Group ..................................................................................................... 35
2.1.2.1. Khái niệm .............................................................................. 35
2.1.2.2. Đặc điểm dịch vụ ................................................................... 35
2.2. Thực trạng HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền của các đơn vị vận
tải thuộc Taxi Group ................................................................................ 38
2.2.1. Thực trạng về môi trường kiểm soát ảnh ng tới chu kỳ bán hàng
thu tiền trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group ................................. 38
2.2.1.1. Về cơ cấu tổ chức .................................................................. 38
2.2.1.2. Về chính sách nhân s........................................................... 46
2.2.1.3. Về Ban KSNB (Bộ phận kiểm tn nội bộ) ............................ 48
2.2.2. Thực trạng hệ thống kế toán trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi
Group ảnh hưởng tới chu kỳ bán hàng thu tiền của các đơn vị vận tải thuộc
Taxi Group ............................................................................................. 49
2.2.2.1. Về bộ máy kế toán (Mô hình, chức năng, nhiệm vụ của nhân sự
P.KT) .................................................................................................. 49
2.2.2.2. Hệ thống tài khoản, chứng từ và sổ kế toán (QĐ 15 & phần mềm
kế toán) ............................................................................................... 50
2.2.3. Thực trạng thủ tục kiểm soát chu kỳ bán hàng thu tiền trong các đơn
vị vận tải thuộc Taxi Group .................................................................... 53
2.2.3.1. Mô tả quy trình doanh thu ...................................................... 53
2.3.3.2. Các thủ tục kiểm soát hiện hành trong quy trình bán hàng thu
tiền tại các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group ....................................... 58
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HTKSNB CHU KỲ BÁNNG THU
TIỀN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI THUỘC TAXI GROUP ............. 60
3.1. Đánh giá thực trạng HTKSNB trongc đơn vị vận tải thuộc Taxi
Group ........................................................................................................ 60
3.1.1. Những ưu điểm ............................................................................. 60
3.1.1.1. Về môi trường kiểm soát:....................................................... 60
3.1.1.2. Về hệ thống kế toán: .............................................................. 61
3.1.1.3. Về thủ tục kiểm soát: ............................................................. 62
3.1.2. Những nhược điểm ....................................................................... 63
3.1.2.1. Về môi trường kiểm soát ........................................................ 63
3.1.2.2. Về hệ thống kế toán ............................................................... 65
3.1.2.3. Về thủ tục kiểm soát .............................................................. 66
3.1.3. Nguyên nhân của những nhược điểm ............................................ 68
3.2. Hoàn thiện HTKSNB chu kỳ bán hàng thu tiền .............................. 69
3.2.1. Những yêu cầu cơ bản, nguyên tắc và mục tiêu hoàn thiện HTKSNB
trong các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group .............................................. 69
3.2.1.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện HTKSNB chu kỳ bán hàng thu
tiền của các đơn vị vận tải thuộc Taxi Group ...................................... 69
3.2.1.2. Những yêu cầu cơ bản khi hoàn thiện HTKSNB trong các đơn vị
vận tải thuộc Taxi Group .................................................................... 70
3.2.1.3. Những nguyên tắc khi hoàn thiện HTKSNB trong các đơn vị vận
tải thuộc Taxi Group ........................................................................... 71
3.2.1.4. Mục tiêu hoàn thiện HTKSNB trong các đơn vị vận tải thuc
Taxi Group ......................................................................................... 73
3.2.2. Giải pháp hoàn thiện HTKSNB .................................................... 74
3.2.2.1. Giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát: ........................... 74
3.2.2.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán: .................................. 74
3.2.2.3. Giải pháp hoàn thiện các thủ tục trong chu trình bán hàng thu
tiền: .................................................................................................... 75
3.2.3. Điều kiện thực hiện hoàn thiện HTKSNB ..................................... 77
i
BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
--------------------
ĐẶNG MINH THU
LỚP: CQ48/22.02
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:
HOÀN THIN H THNG KIM SOÁT NI B CHU K
BÁN HÀNG THU TIN TRONG CÁC ĐƠN V VN TI
THUC TAXI GROUP
Chuyên ngành
:
KIỂM TOÁN
Mã số
:
22
Người hướng dẫn : TS. PHẠM TIẾN HƯNG
HÀ NỘI – 2014
ii
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết
quả nêu trong luận văn tốt nghiệp là trung thực xuất phát từ tình hình thực
tế của đơn vị thực tập.
Tác giả luận văn tốt nghiệp
Đặng Minh Thu
thông tin tài liệu
Dựa trên những vấn đề mang tính chất lý luận về HTKSNB, quy trình và thủ tục đánh giá và thực trạng hoạt động đánh giá HTKSNB trong quá trình kiểm toán tại các các đơn vị vận tải taxi thực hiện để đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình và thủ tục đánh giá HTKSNB. Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đặc điểm các đơn vị vận tải taxi và HTKSNB của các đơn vị vận tải taxi đối với công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB do Kiểm toán nội bộ thực hiện; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận mang tính nguyên tắc và những nội dung cơ bản trong công tác nghiên cứu và đánh giá HTKSNB của các đơn vị vận tải taxi; chỉ rõ sự ảnh hưởng của kết quả đánh giá HTKSNB đến mục đích cuối cùng của kiểm toán và đến những công việc cụ thể trong hoạt động kiểm toán;
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×