DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔITHEO NGHỊ ĐỊNH 26/2015/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI
(Dùng cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP của chính phủ)
Kính gửi: ......................................................
Tên tôi là: ..........................................................................................................................
Giới tính (Nam/Nữ): .........................................................................................................
Sinh ngày......tháng......năm......
Nơi sinh: ............................................................................................................................
Số sổ BHXH: ....................................................................................................................
Chức vụ, đơn vị công tác: .................................................................................................
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu: .............................................................................................
Sau khi nghiên cứu Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ quy định
chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cứ, tái bổ nhiệm giữ các
chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong quan của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhà
nước, tổ chức chính trị - hội các văn bản liên quan, bản thâni nhận thấy bảo
đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định
tại Nghị định này.
Lý do nghỉ hưu trước tuổi: ................................................................................................
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: ngày.....tháng...năm....
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nguyện vọng của mình. Kính mong quý cấp quan tâm
xem xét và giải quyết.
......., ngày...tháng...năm...
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
thông tin tài liệu
ĐƠN NGUYỆN VỌNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔITHEO NGHỊ ĐỊNH 26/2015/NĐ-CP
Mở rộng để xem thêm
×