DANH MỤC TÀI LIỆU
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hôm nay, vào lúc ... ngày …. tháng ….. năm 20……., tại …….…. Hội đồng thẩm định
định Chương trình đào tạo trình độ …….. ngành ………. của trường ……… đã họp, cụ
thể như sau:
I. Thành phần Hội đồng thẩm định:
1.
2.
3.
4.
5.
II. Nội dung
1. Trường báo cáo tóm tắt nội dung quá trình xây dựng và nội dung chương trình đào tạo
trình độ đại học/ trình độ cao đẳng ngành….
2. Ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định
- Các phản biện đọc nhận xét
- Hội đồng và những người tham dự nêu câu hỏi
3. Trả lời của cơ sở đào tạo trả lời các câu hỏi đã được nêu
4. Hội đồng thẩm định họp riêng thảo luận, bầu ban kiểm phiếu, bỏ phiếu kín.
5. Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả
Kết quả: Số phiếu đạt: Số phiếu không đạt:
6. Kết luận của Hội đồng thẩm định
Phiên họp kết thúc vào hồi:…, ngày …. tháng …… năm 20...
Thư ký Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)
Chủ tịch Hội đồng
(Ký và ghi rõ họ, tên)
thông tin tài liệu
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mở rộng để xem thêm
×