DANH MỤC TÀI LIỆU
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
PHÒNG GD&ĐT ............
TRƯỜNG ............................
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm .............
Họ và tên: ..........................................................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: ...................................................................................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ...................... Bậc: .................... Hệ số lương: .................................
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN
CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học sinh hoàn thành kiến thức bộ môn
đạt 100% số lượng học sinh.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
- Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, thực hiện
tốt các quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm
- tính kỷ luật ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của
trường, của ngành ;không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc
thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng
nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.
-Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách
nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.
- thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳn thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp
công việc .
- Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp học sinh để hành động đúng
trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
- Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh học sinh hỏi
hay thắc mắc.
1
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ các tiêu
chí quy đinh của địa phương như: thuế nhà đát, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí
giao thông đường bộ với mô tô,…
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối
với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng
dạy.
Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kiến thức liên quan cũng như về
kinh nghiệm giảng dạy.
Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.
2. Phân loại đánh giá: ........................................................................................................................
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
..........., ngày....tháng....năm....
Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN VIÊN
CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
2
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.............., ngày...tháng....năm...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt
nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
....................................................................................................................................................
............., ngày....tháng....năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
3
thông tin tài liệu
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Mở rộng để xem thêm
×