DANH MỤC TÀI LIỆU
BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
ĐẢNG BỘ ......................
CHI BỘ TRƯỜNG.....................
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
........., ngày … tháng 06 năm 2018
BÀI THU HOẠCH
Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Họ và tên: ..........................................................................................................................
Chức vụ: Đảng viên – Giáo viên
Chi bộ: Trường ..................................................................................................................
Qua học tập các nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII bản thân đã
nhận thức được những vấn đề cơ bản của Nghị quyết như sau:
1. Những nội dung nhận thức sâu sắc nhất
Hội nghị Trung ương 7 khóa XII đã thông qua các Nghị quyết quan trọng sau đây:
Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất cấp
chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm.
Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.
Nội dung Nghị quyết số 26-NQ/TW là đề án lớn, rất khó và rất quan trọng. Việc xây dựng
đề án lần này giống như việc chuẩn bị cho một Chiến lược cán bộ thời kỳ mới, thay thế
Chiến lược ra đời cách đây 20 năm. Mục tiêu đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ
cán bộ, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về
số lượng, chất lượng, cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - hội bảo
vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo
đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030 tầm nhìn
đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng XHCN.
Nghị quyết số 26-NQ/TW đưa ra giải pháp nhằm thực hiện nhất quán việc bố trí thư
cấp uỷ cấp tỉnh, cấp huyện không người địa phương; khuyến khích thực hiện đối với
các chức danh khác, nhất chức danh chủ tịch UBND. Đề án cũng xác định việc kiểm
soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ quản đội ngũ cán
bộ khâu đột phá. Cấp uỷ uỷ ban kiểm tra các cấp tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi
phạm của cấp dưới và kịp thời xử lý.
Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục chính trị tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ,
đảng viên thế hệ trẻ gắn với việc học tập làm việc theo tưởng, đạo đức, phong
cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; tập
trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, thư cấp ủy các cấp; kiểm soát, quản
tốt đội ngũ cán bộ…
Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Việc cải cách chính sách tiền lương nhằm sớm xây dựng hệ thống chính sách tiền lương
quốc gia khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu
phát triển kinh tế, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất
lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tiến bộ công
bằng xã hội.
Hội nghị trung ương 7 khóa 12 tập trung xây dựng 2 đề án riêng, gồm đề án cải cách
chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng trang người
lao động trong doanh nghiệp đề án cải cách chính sách BHXH, nhưng tính tương
quan lẫn nhau.
Về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 28-NQ/TW. Phát triển hệ thống chính sách
BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại hội nhập quốc tế theo nguyên tắc "đóng -
hưởng", "công bằng", "bình đẳng", "chia sẻ" và "bền vững"…
Bảo hiểm hội một trụ cột chính của hệ thống an sinh hội trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã
hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.
2.Ý kiến đề xuất
- Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộkhâu "then
chốt" của công tác xây dựng Đảng hệ thống chính trị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất
cán bộ cấp chiến lược nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng của
Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu
xây dựng đội ngũ cán bộ đầu cho phát triển lâu dài, bền vững. vậy, theo
nhân tôi cần các chính sách phát triển đội ngũ cán bộ phẩm chất chuyên môn, kỹ
năng tốt để góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
- Thực hiện nghiêm, nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện
công tác cán bộ quản đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Chuẩn hoá, siết chặt
kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi
mới, phát huy sáng tạo bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá lợi ích
chung. Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng
cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới; thông
qua hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng của nhân dân; đặt trong tổng thể của
công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng,
kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, nhất nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng
nhân tài.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược phẩm chất, năng lực, uy tín,
ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, chất lượng cấu phù hợp với chiến lược
phát triển kinh tế - xã hộibảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng
giữa các thế hệ, đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện
đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo
định hướng hội chủ nghĩa, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn
minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
- Xây dựng chính sách tiền ơng tạo động lực nâng cao năng suất lao động hiệu quả
làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo đảm ổn định chính trị - hội; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng phát
triển bền vững.
- Thực hiện chế độ đãi ngộ, khen thưởng xứng đáng theo năng suất lao động, tạo động lực
nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, góp
phần làm trong sạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
3. Liên hệ bản thân đơn vị sau khi học tập Nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7
khóa XII.
một Đảng viên, Giáo viên tôi ý thức quan tâm đến từng vấn đề nghị quyết Hội
nghị trung ương 7 đã đề ra; đặc biệt các nội dung liên quan đến xây dựng đội ngũ cán
bộ các cấp.
- Bản thân tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân và cán bộ
những vấn đề cấp thiết Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối
với vận mệnh của Đảng, của dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
bằng những hành động cụ thể: Cần xác định được trách nhiệm nhiệm vụ của mình,
luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Luôn học tập đổi mới theo đường lối
chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Luôn khắc phục khó khăn, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành tốt công việc
được giao. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực quan
liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy chế làm việc tại đơn vị;
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác giảng dạy, góp phần tích cực
vào sự phát triển kinh tế hội; tự học trau dồi kiến thức năng nghiệp vụ chuyên
môn; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp phần nâng cao năng lực và phẩm chất nghề
nghiệp.
- Trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nghiên cứu tài liệu, dự các lớp bồi dưỡng chuyên
môn để đạt hiệu quả cao hơn trong công tác. Luôn không ngừng học hỏi để thể thích
ứng với những thay đổi. Cố gắng phấn đấu trau dồi chuyên môn để kiến thức chuyên
môn sâu rộng nhằm hướng dẫn, phổ biến cho các giáo viên để toàn tập th đạt được
những kết quả tốt nhất.
Người viết bài thu hoạch
thông tin tài liệu
BÀI THU HOẠCH Kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng
Mở rộng để xem thêm
×