DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
nh c nhân
3x4
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
.............., ngày...tháng...năm...
ĐƠN ĐĂNG KÝ
THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
(Dành cho cn bộ, gio viên đương nhiệm tại cc cơ sở gio dục công lập).
Kính gửi: Ban gim hiệu (hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý GD)
…………………………………………………...................
Tôi là: ................................................................................................................................
Số CMTND:………………..…..Ngày cấp:…...………………..Nơi cấp:........................
Hiện đang công tc, giảng dạy tại:...................................................................................
Địa chỉ nơi cư trú: ...........................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ......................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo
Thông tư số 17/2012/TT-BGD&ĐT ngày 16/5/2012 và quyết định số ............. của
...................... ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội,
tôi đăng ký được tham gia dạy thêm trong tuần theo lịch sau:
Thứ Môn dạy Thời gian dạy
(từ …. - đến ….)
Địa điểm dạy thêm Đối tượng học thêm
Nếu được quan cho phép tham gia dạy thêm, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ,
nghiêm túc cc Quy định về dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và UBND Thành phố đã
ban hành.
Ghi chú: Giáo viên giữ 01 bản, nộp cho đơn vị quản 01 bản nộp cho người quản
nơi dạy thêm.
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(ký và đóng dấu)
Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ, tên)
thông tin tài liệu
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA DẠY THÊM NGOÀI NHÀ TRƯỜNG
Mở rộng để xem thêm
×