DANH MỤC TÀI LIỆU
PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Trình độ đại học, trình độ cao đẳng
Họ và tên thành viên Hội đồng thẩm định:
Trách nhiệm trong Hội đồng thẩm định:
Tên cơ sở đào tạo đề nghị thẩm định chương trình đào tạo:
Ngành đào tạo:...................... Mã số:
Trình độ đào tạo:
TT Nội dung thẩm định Nhận xét của thành
viên Hội đồng
Kết luận
(đáp ứng yêu cầu hay
không đáp ứng yêu
cầu)
1 Căn cứ để xây dựng chương trình
đào tạo
2 Mục tiêu của chương trình đào tạo
3 Cấu trúc chương trình đào tạo (cần
làm rõ):
- Sự hợp lý của các học phần trong
CTĐT, trong việc sắp xếp các khối
kiến thức;
- Thời lượng của từng học phần;
4 Thời lượng của chương trình đào tạo
5 Nội dung của chương trình đào tạo
(đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ
đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính
hội nhập và phù hợp với yêu cầu
phát triển kinh tế - xã hội đất nước)
6 Đề cương chi tiết của học phần/môn
học (mục tiêu, nội dung, phương
pháp giảng dạy, phương pháp đánh
giá, tài liệu tham khảo)
Những ý kiến khác
Kết luận chung: …. (trong đó cần khẳng định đạt yêu cầu hay chưa, những nội dung cần
bổ sung chỉnh sửa,)
Thành viên Hội đồng thẩm định
(Ký tên)
thông tin tài liệu
PHIẾU THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mở rộng để xem thêm
×