DANH MỤC TÀI LIỆU
PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
Mẫu 05-HD KĐ.ĐG 2018
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày…… tháng…… năm……
PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
ĐẢNG VIÊN
- Chủ thể tham gia đánh giá, xếp loại: …
- Họ và tên đảng viên …Sinh hoạt tại chi bộ…
- Chức vụ công tác:
+ Đảng: …
+ Chính quyền, chuyên môn: …
+ Đoàn thể: …
TT
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ[5]
CẤP ĐỘ THỰC HIỆN
Xuất
sắc
Tốt Trung
bình
Kém
I Về chính trị tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ
luật; tác phong, lề lối làm việc
1 Tư tưởng chính trị
2 Đạo đức, lối sống
3 Ý thức tổ chức kỷ luật
4 Tác phong, lề lối làm việc
5 Kết quả phòng, chống các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa"
II Về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
1Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định …
2Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiêm vụ được giao trong năm
(lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể)…
III Kết quả thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu
hằng năm.
IV Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra
các kỳ kiểm điểm trước
VKết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức, quan, đơn vị thuộc
phạm vi lãnh đạo, quản trực tiếp; kết quả đánh giá tín
nhiệm định kỳ (nếu có).
VI Kết quả kiểm điểm theo gợi ý (nếu có)
Nhận xét chung: …
Đề nghị xếp loại mức chất lượng: …….
("Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", "Hoàn thành tốt nhiệm vụ", "Hoàn thành nhiệm
vụ", "Không hoàn thành nhiệm vụ").
Đại diện lãnh đạo ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
thông tin tài liệu
PHIẾU PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG VÀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐẢNG VIÊN
Mở rộng để xem thêm
×