DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐỀ CƯƠNG BẢN KẾ HOẠCH CHO MỘT QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
ĐỀ CƯƠNG BẢN KẾ HOẠCH CHO MỘT
QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1. Thông tin chi tiết về trường: .........................................................................................
2. Thông tin chi tiết về số học sinh: ..................................................................................
3. % học sinh FDS hiện tại (vào thời Điểm báo cáo): ......................................................
4. Mô hình thời gian biểu của trường (T30, T35 hoặc khác………. Ghi rõ)
5. Mục tiêu tổng thể về sử dụng Quỹ: ...............................................................................
6. Các Mục tiêu cụ thể về sử dụng Quỹ (không quá 03 Mục tiêu)
7. Đề xuất sử dụng Quỹ
- Hoạt động 1. ...................................................................................................................
- Hoạt động 2: ...................................................................................................................
- Hoạt động 3 ....................................................................................................................
- .v.v.
8. Dự thảo ngân sách sử dụng kinh phí hỗ trợ
- Hoạt động
- Hạng Mục chi tiêu
- Ngân sách phân bổ
9. Tổng quỹ hỗ trợ
10. Các chỉ số thể hiện kết quả sử dụng quỹ hỗ trợ
- Thông tin cụ thể/định nghĩa về chỉ số
- Giá trị ban đầu của chỉ số
- Giá trị kết quả sau khi sử dụng quỹ hỗ trợ
thông tin tài liệu
ĐỀ CƯƠNG BẢN KẾ HOẠCH CHO MỘT QUỸ GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
Mở rộng để xem thêm
×