DANH MỤC TÀI LIỆU
BẢN CAM KẾT VỀ VIỆC DẬY THÊM


Hà Nội, ngày...tháng...năm...
!"#$
#%&'()*+,--./012&3454678
99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
Tên tổ chức (cá nhân)........................................................................................................
Địa chỉ:........................................ Số ĐT: ..................................... Email ...................
Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp .........; Mã số doanh nghiệp ...............................
do (cơ quan)....cấp ngày ...tháng....năm.............................................................................
Sau khi nghiên cứu Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 05 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm học thêm; quyết định
số .................... của .................... ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên
địa bàn thành phố Hà Nội,
(Tổ chức hoặc cá nhân) ………………. đã làm hồ sơ xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo
được mở Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa ...........................................................................
tại địa chỉ: ……...........................................................................................…...................
Tôi (chúng tôi) xin cam kết với lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường............... sẽ chấp hành
nghiêm túc những quy định về an ninh trật tự, về môi trường và các quy định khác của
địa phương trong quá trình hoạt động.
Tôi (chúng tôi) xin trân trọng cảm ơn!
:;,<!=./3
12&345467
9>?0:-8
(Kí , đóng dấu)
Ghi chú: nhân(Tổ chức) giữ 01 bản, nộp cho Ủy ban nhân dân phường; 01 bản
nộp cho người quản lý nơi dạy thêm
thông tin tài liệu
BẢN CAM KẾT VỀ VIỆC DẬY THÊM
Mở rộng để xem thêm
×