DANH MỤC TÀI LIỆU
Tiểu luận: Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên với ĐCSVN- Phấn đấu, rèn luyện và tuyên truyền nhân dân của người Đảng viên
Bài thu hoạch lớp đảng viên mới
Phần I. Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
1. Vị trí, vai trò của người đảng viên:
- Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân
lao động và của dân tộc Việt Nam.
- Đội ngũ đảng viên những người trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách
của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.
- Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
- Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
2. Nhiệm vụ của người đảng viên:
1. Tuyệt đối trung thành với mục đích tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh
chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được
giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.
2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo
đức cách mạng, lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa nhân, hội, cục bộ, quan liêu, tham
nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.
3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm lo đời sống vật
chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác
xã hội nơi làm việc và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết
thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác phát triển
đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.
Phần II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên
1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng :
Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.
- Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp
công nhân, suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, tưởng của Đảng xây dựng chủ nghĩa hội chủ nghĩa
1
cộng sản; vững vàng, không dao động trước bất kỳ khó khăn, thử thách nào. Có mục tiêu, lý tưởng là tiêu chí
phân biệt giữa đảng viên và quần chúng.
- Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị cụ thể của người đảng viên Việt Nam hiện nay là phấn đấu thực hiện thắng lợi
công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng
kém phát triển, thực hiện thành công công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Việt Nam hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ sự tham gia tích cực thực hiện đường lối đổi mới là thước
đo phẩm chất, năng lực, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.
Hai là, về nhận thức, kiến thức, năng lực toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
- Lênin đã dặn đi dặn lại những người cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi
thì không thể chiến thắng được chủ nghĩa bản, xây dựng thành công chủ nghĩa hội, mặc nhiệt tình
cách mạng lòng dũng cảm yếu tố cực kỳ quan trọng. Để chiến thắng chủ nghĩa bản, xây dựng thành
công chủ nghĩa hội, những người cộng sản còn phải kiến thức, trình độ văn hoá cao, trí thông
minh năng lực làm việc. Muốn thế, phải không ngừng học tập, học tập một cách kiên trì nghiêm túc;
không bằng lòng với những kinh nghiệm của mình; kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu…
- Đổi mới nước ta hiện nay cuộc vận động cách mạng toàn diện sâu sắc, diễn ra trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ phát triển như vũ bão, kinh tế tri thức
quá trình toàn cầu hoá đang tạo ra thời thách thức với tất cả quốc gia, dân tộc. ràng, trong tình
hình đó, đảng viên phải không ngừng bồi dưỡng những kiến thức văn hoá, khoa học - kỹ thuật, quản kinh
tế - xã hội, pháp luật... để có đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; yêu
thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, tư; tinh thần quốc tế trong sáng, luôn xứng đáng
với người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân... Những lời dạy đó của Người đến nay vẫn giữ
nguyên vẹn giá trị và có ý nghĩa to lớn trong thời kỳ đổi mới.
- Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên cần có là lòng yêu nước sâu sắc, tôn trọng và hết lòng phục
nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa hội,thái độ tích cực ủng hộ xu thế đổi mới,
tham gia vào công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.
- Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu hiện hội, nhân chủ nghĩa,
những mưu toan dựa vào xu thế và hoàn cảnh đổi mới để tìm kiếm lợi ích riêng cho bản thân mình.
- tưởng ý thức đạo đức phải đi liền với hành động, trong lao động, trong công việc, trong quan hệ với
con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạng các quan hệ xã hội.
2
Bốn , ý thức tổ chức kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên sở thực hiện đúng
các nguyên tắc của Đảng, nhất nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình phê
bình.
- Đoàn kết trong đảng yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể tồn tại
nhiều phái, nhiều phe cánh với lập trường lợi ích khác nhau. Đoàn kết đã trở thành một truyền thống quý
báu của Đảng ta tất cả các tổ chức đảng đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi
của mắt mình. Nền tảng của sự đoàn kết trong Đảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh,
Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và các nguyên tắc tổ chức Đảng.
- Sức mạnh của Đảng tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành động.
Tập trung dân chủ nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất của Đảng. vậy, mọi cán bộ, đảng viên bất cứ
cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.
- Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các vấn đề thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng,
quyền chất vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời chú ý lắng nghe tôn trọng ý kiến của người
khác. Khi đã thành quyết định của tập thể thì phải nghiêm túc chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện
hoặc lan truyền những ý kiến, quan điểm riêng của mình bên ngoài các hội nghị Đảng.
Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng.
- Sức mạnh địch của Đảng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ, vừa
mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ cương vị
lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm lo đời sống hàng ngày
của dân, tìm hiểu nguyện vọng lắng nghe ý kiến dân, giúp đỡ dân khi gặp khó khăn, kiên quyết đấu tranh
chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, đặc quyền đặc lợi, trù dập, ức hiếp dân mọi hành
vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây một vấn đề hết sức quan trọng, một yêu cầu rất cần thiết đối với
người đảng viên trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền.
- Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không chỉ là một tiêu chuẩn của nhân cách
đảng viên, còn sự thử thách đặc biệt thể hiện năng lực hoạt động chính trị - thực tiễn, phương pháp
phong cách làm việc của mỗi đảng viên
Sáu là, kết hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.
- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu
nước chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng nguyên nhân từ đường lối
quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên phải thực hiện đúng đắn đường lối đó của
Đảng.
- Bước vào giai đoạn mới, vấn đề đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới. Đó là, kết
hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức
mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài, làm tốt nghĩa vụ quốc tế trong hoàn cảnh mới.
3
2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên cộng sản:
Khái niệm “đảng viên” bao hàm hai mặt: nhân một con người mang danh hiệu đảng viên một
thành viên của Đảng (của một tổ chức đảng cụ thể của toàn Đảng nói chung). Người đảng viên chỉ xứng
đáng với danh hiệu cao quý của mình khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ sự phấn đấu của bản
thân và sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tổ chức đảng.
Về mặt nhân: Trước hết mỗi người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con
người Việt Nam, đó là:
- Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc, phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên
đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, đoàn kết với nhân dân thế giới trong sự nghiệp đấu tranh hoà
bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
- Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung.
- lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép
nước, quy ước của cộng đồng; có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái.
- Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao lợi ích của bản thân,
gia đình, tập thể và xã hội.
- Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, trình độ thẩm mỹ và thể lực.
Về tư cách đảng viên thành viên của tổ chức đảng:
- Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ “cộng sản” ta
được họ yêu mến. Quần chúng chúng chỉ quý mến những người cách, đạo đức..., làm mực thước cho
người ta bắt chước”. Đối với Đảng, “Chúng ta vào Đảng để hết lòng hết sức phục vụ giai cấp, phục vụ
nhân dân, làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”
- Yêu cầu của sự phấn đấu là giữ vững, tự khẳng định tư cách người cộng sản của mình và không ngừng vượt
lên chính mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “tất cả các đảng viên, cán bộ và chi bộ cần phải thường xuyên ôn
lại, tự liên hệ và giữ đúng những tiêu chuẩn của người đảng viên...”, coi đó là cách tốt nhất để xứng đáng với
danh hiệu người cộng sản.
- Trong nhiệm vụ năng cao năng lực lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng, Nghị quyết Đại hội X chỉ
rõ: từng cán bộ, đảng viên…phải ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, không nể nang, tránh; kiên quyết đấu tranh với những hiện
tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái ngay trong bản thân mỗi đảng viên, trong từng tổ chức đảng,
quan nơi mình sinh hoạt, công tác, trong Đảng trong hội; dũng cảm đấu tranh chống các tưởng,
quan điểm sai trái, thù địch.
Về vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhân:
4
- Vấn đề đảng viên làm kinh tế tư nhânnước ta đã xuất hiện từ lâu trong quá trình tiến hành công cuộc đổi
mới. Trên sở tổng kết thực tiễn, Đại hội X đã thảo luận, biểu quyết thông qua chủ trương: “Đảng viên
làm kinh tế tư nhân phải gương mẫu chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghiêm chỉnh chấp hành
Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.
- sở để Đại hội thông qua chủ trương trên do nước ta đang trong chặng đường đầu của thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa hội, với trình độ phát triển thấp kém của lực lượng sản xuất. Nhiệm vụ trung tâm hiện nay
là phát triển kinh tế, giải phóng mạnh mẽ các tiềm năng phát triển trong hội, trong đó trên 3 triệu đảng
viên. Đó thực hiện lời dạy của V.I. Lênin, phải qua những bước trung gian”, bắc những nhịp cầu nhỏ”
từ sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội.
- Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, các thành phần kinh tế cùng phát triển
bình đẳng và đều là bộ phận cấu thành hữu cơ của nền kinh tế; kinh tế tư nhân không đối lập với kinh tế nhà
nước. Phát triển kinh tế tư nhân cũng để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng lên chủ nghĩa hội
ở nước ta.
- Tuy nhiên, kinh tế nhân, do chịu tác động của các quy luật thị trường thể những những tác động
tiêu cực đến tiêu chuẩn của người đảng viên. Để hạn chế những tác động tiêu cực đó, Nghị quyết Đại hội X
yêu cầu đảng viên phải khác với những công dân khác ngoài việc chấp hành đầy đủ chính sách, pháp luật
của Nhà nước, còn phải chấp hành Điều lệ Đảng những quy định trong Đảng, để làm kinh tế nhân
nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn và giữ đúng tư cách đảng viên.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội X, Hội nghị Trung ương 3 khóa X đã thông qua những quy định đối với đảng
viên làm kinh tế nhân. Nhiệm vụ của mỗi đảng viên khi làm kinh tế nhân phải thực hiện tốt những
quy định này.
Phần III. Công tác vận động nhân dân của người đảng viên
1. Quan điểm chỉ đạo công tác vận động nhân dân trong công cuộc đổi mới :
Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì nhân dân.
- tưởng “lấy dân làm gốc” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, nâng lên tầm cao mới, với những nội
dung mới.
- Đại hội X của Đảng đã nêu năm bài học chủ yếu rút ra sau 20 năm đổi mới, trong đó bài học: “đổi mới
phải lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân, xuất phát
từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới” .
Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân, kết hợp
hài hoà các lợi ích, thống nhất lợi ích và nghĩa vụ công dân.
- Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước, Đảng đã vạch ra được đường lối,
chủ trương đúng đắn, đáp ứng lợi ích, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, đó đấu tranh cho quyền
5
dân sinh, dân chủ lợi ích cao nhất độc lập, tự do của đất nước. Nhờ đó đã tập hợp được các tầng lớp
nhân dân đi theo Đảng làm cách mạng.
- Trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, việc giải quyết quan hệ lợi
ích theo nguyên tắc: lợi ích nhân, lợi ích tập thể lợi ích toàn hội gắn chặt thống nhất với nhau,
trong đó lợi ích nhân động lực trực tiếp. Kết hợp hài hoà lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài, lợi ích địa
phương và lợi ích cả nước. Coi trọng lợi ích cá nhân nhưng không tuyệt đối hoá, không chấp nhận chủ nghĩa
cá nhân, ích kỷ dẫn đến mâu thuẫn xã hội gay gắt, làm tổn hại đến lợi ích chung của cộng đồng. Nhờ đó, qua
20 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử.
Đại hội X của Đảng khẳng định “kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội...” là một động
lực chủ yếu để phát triển đất nước. Quán triệt quan điểm này mới tạo ra được phong trào hành động cách
mạng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng.
- Trong giai đoạn mới của cách mạng phải đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, cấu hội -
giai cấp, xã hội - dân cư, xã hội - nghề nghiệp... có sự phát triển mới cùng với sự phát triển kinh tế thị trường
định hướng hội chủ nghĩa, làm cho nhu cầu lợi ích của hội, của tổ chức mỗi nhân hết sức đa
dạng, phong phú. Mặt khác, trình độ của các tầng lớp nhân dân không đồng nhất, do đó phải cấp độ khác
nhau về hình thức tập hợp. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân là hợp với quy luật phát triển của
hội trong nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế ở nước ta.
- Cùng với hình thức tập hợp nhân dân, Đảng cũng nhấn mạnh đến phương thức và khẩu hiệu vận động nhân
dân sao cho phù hợp với trình độ từng đối tượng nhân dân, coi trọng việc vận động bằng các điển hình tiên
tiến.
- Theo tinh thần Đại hội X của Đảng, để phát huy dân chủ trong đời sống xã hội đòi hỏi phải phát triển nhiều
hình thức trong sinh hoạt hội. vậy, bên cạnh việc củng cố, đổi mới tổ chức hoạt động của các đoàn
thể chính trị - hội truyền thống, cần khuyến khích phát triển những tổ chức mang tính hội, nghề
nghiệp, nhân đạo, hữu nghị..., thu hút đông đảo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.
Bốn là, công tác vận động nhân dân là trách nhiệm của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
- Đảng phải lãnh đạo toàn bộ hệ thống chính trị làm công tác dân vận nhằm thường xuyên củng cố mối quan
hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, coi trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các chủ trương về dân vận, nhất
là đối với hệ thống chính quyền.
- Các cấp chính quyền phải chăm lo công tác quần chúng, Nhà nước của ta Nhà nước của dân, do dân,
dân. Cần khắc phục tình trạng nhiều cấp chính quyền còn những biểu hiện coi nhẹ công tác dân vận
coi nhẹ việc xây dựng các tổ chức quần chúng.
- Các tổ chức đoàn thể, các hội nghề nghiệp... cần phải coi trọng công tác vận động đoàn viên, hội viên, phải
tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình mới.
6
thông tin tài liệu
- Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. - Đội ngũ đảng viên là những người có trách nhiệm góp phần xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng. - Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng. - Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×