DANH MỤC TÀI LIỆU
Luận văn thạc sĩ kinh tế: Thị trường ngoại hối và công cụ ngoại hối phát sinh- Thực trạng và giải pháp phát triển SP ngoại hối tại NH Công thương VN
- 1 -
----------------
Chuyeân ngaønh: Kinh teá taøi chính – Ngaân haøng
Maõ soá : 60.31.12
NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN KHOA HOÏC : GS-TS. Nguyeãn Ñaêng Dôøn
TP. Hoà Chí Minh – Naêm 2007
- 2 -
MUÏC LUÏC
Trang
LÔØI MÔÛ ÑAÀU
1. Lí do choïn ñeà taøi ............................................................................................ 1
2. Muïc tieâu nghieân cöùu ...................................................................................... 2
3. Ñoái töôïng nghieân cöùu..................................................................................... 2
4. Phöông phaùp nghieân cöùu................................................................................ 3
5. YÙ nghóa nghieân cöùu ........................................................................................ 3
6. Keát caáu cuûa luaän vaên ..................................................................................... 3
CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ THÒ TRÖÔØNG NGOAÏI HOÁI VAØ COÂNG CUÏ
NGOAÏI HOÁI PHAÙI SINH .................................................................................... 5
1.1 Thò tröôøng ngoaïi hoái....................................................................................... 5
1.1.1 Khaùi nieäm veà thò tröôøng ngoaïi hoái ............................................................ 5
1.1.2 Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng ngoaïi hoái............................................................ 5
1.1.3 Caùc thaønh vieân tham gia thò tröôøng ngoaïi hoái........................................... 6
1.1.3.1 Caùc ngaân haøng thöông maïi.................................................................. 6
1.1.3.2 Ngaân haøng trung öông ......................................................................... 7
1.1.3.3 Caùc nhaø moâi giôùi ................................................................................ 7
1.1.3.4 Caùc coâng ty.......................................................................................... 8
1.1.3.5 Caùc caù nhaân hay hoä gia ñình ............................................................... 8
1.2 Coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh........................................................................... 8
1.2.1 Vai troø cuûa caùc coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh ............................................ 8
1.2.2 Söï ra ñôøi cuûa caùc coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh........................................ 10
1.2.3 Caùc loaïi coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh ...................................................... 11
1.2.3.1 Giao dòch kyø haïn................................................................................ 11
- 3 -
1.2.3.2 Giao dòch töông lai............................................................................. 14
1.2.3.3 Giao dòch hoaùn ñoåi ............................................................................ 16
1.2.3.4 Giao dòch quyeàn choïn ....................................................................... 18
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 1............................................................................ 24
CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG TRIEÅN KHAI NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI HOÁI PHAÙI
SINH TAÏI NHCT VIEÄT NAM............................................................................ 25
2.1 Giôùi thieäu khaùi quaùt veà Ngaân Haøng Coâng Thöông Vieät Nam..................... 25
2.1.1 Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam ... 25
2.1.2 Tình hình kinh doanh cuûa Ngaân haøng Coâng Thöông Vieät Nam ............. 28
2.2 Thöïc traïng söû duïng nghieäp vuï ngoaïi hoái phaùi sinh taïi Ngaân Haøng Coâng
Thöông Vieät Nam......................................................................................... 31
2.2.1 Côû sôû phaùp lyù ñeå thöïc hieän nghieäp vuï ngoaïi hoái phaùi sinh..................... 31
2.2.2 Tình hình söû duïng nghieäp vuï phaùi sinh trong nhöõng naêm qua ................ 32
2.2.2.1 Nghieäp vuï kyø haïn.............................................................................. 32
2.2.2.2 Nghieäp vuï hoaùn ñoåi........................................................................... 36
2.2.2.3 Nghieäp vuï quyeàn choïn ...................................................................... 38
2.3 Ñaùnh giaù chung ............................................................................................ 39
2.3.1 Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc .......................................................................... 39
2.3.2 Moät soá haïn cheá trong quaù trình trieån khai............................................... 41
2.3.3 Nguyeân nhaân cuûa nhöõng haïn cheá............................................................ 44
2.3.3.1 Nguyeân nhaân khaùch quan.................................................................. 44
2.3.3.2 Nguyeân nhaân chuû quan...................................................................... 46
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 2...................................................................................... 47
CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN SAÛN PHAÅM NGOAÏI HOÁI PHAÙI SINH
TAÏI NHCT VIEÄT NAM ....................................................................................... 48
- 4 -
3.1 Ñònh höôùng chieán löôïc phaùt trieån ñeán naêm 2010 cuûa NHCT VN................ 48
3.2 Giaûi phaùp phaùt trieån saûn phaåm ngoaïi hoái phaùi sinh taïi NHCT VN............. 50
3.2.1 Caùc giaûi phaùp vó moâ................................................................................. 51
3.2.1.1 Xaây döïng khung phaùp lyù hoaøn chænh................................................ 51
3.2.1.2 Nôùi loûng vai troø ñieàu haønh cuûa Nhaø nöôùc vaøo thò tröôøng.................. 51
3.2.1.3 Caûi caùch tyû giaù hoái ñoaùi theo höôùng töï do hoaù ................................. 53
3.2.1.4 Hoaøn thieän cheá ñoä quaûn lyù ngoaïi hoái................................................ 54
3.2.1.5 Phaùt trieàn thò tröôøng voán.................................................................... 54
3.2.2 Caùc giaûi phaùp cuûa NHCT VN.................................................................. 55
3.2.2.1 Giaûi phaùp ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc .................................................... 55
3.2.2.2 Giaûi phaùp veà maët qui trình nghieäp vuï ............................................... 57
3.2.2.3 Giaûi phaùp veà maët thoâng tin vaø coâng ngheä ngaân haøng....................... 58
3.2.2.4 Taïo laäp nieàm tin cho caùc thaønh vieân tham gia thò tröôøng.................. 59
3.2.2.5 Phoå bieán roäng raõi coâng cuï ngoaïi hoái phaùi sinh cho khaùch haøng ....... 59
3.3 Moät soá kieán nghò .......................................................................................... 60
3.3.1 Ñoái vôùi NHNN......................................................................................... 60
3.3.2 Ñoái vôùi NHCT VN................................................................................... 61
KEÁT LUAÄN CHÖÔNG 3...................................................................................... 63
KEÁT LUAÄN .......................................................................................................... 65
- 5 -
DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT
FORWARD: Giao dòch kyø haïn
FUTURE: Giao dòch töông lai
NHCT: Ngaân haøng Coâng thöông
NHNN: Ngaân haøng Nhaø nöôùc
NHTM: Ngaân haøng thöông maïi
OPTION: Giao dòch quyeàn choïn
SWAP: Giao dòch hoaùn ñoåi
SWIFT: Hieäp hoäi thanh toaùn vieãn thoâng Lieân Ngaân haøng toaøn caàu
TCTD: Toå chöùc tín duïng
TP HCM: Thaønh phoá Hoá Chí Minh
VN: Vieät Nam
- 6 -
DANH MUÏC BAÛNG – BIEÅU
Danh muïc caùc Baûng soá lieäu:
Baûng 2.1: Doanh soá mua baùn ngoaïi teä cuûa NHCT VN töø 2003-2006
Baûng 2.2: Cô caáu doanh soá mua baùn ngoaïi teä cuûa NHCT VN töø 2003-2006
Baûng 2.3: Toác ñoä taêng tröôûng kinh doanh ngoaïi teä cuûa NHCT VN 2003-2006
Danh muïc caùc bieåu ñoà
Bieåu ñoà 2.1: Doanh soá mua baùn ngoaïi teä cuûa NHCT VN
Bieåu ñoà 2.2: Doanh soá ngoaïi teä kyø haïn cuûa NHCT VN töø 2003-2006
Bieåu ñoà 2.3: Cô caáu doanh soá caùc nghieäp vuï ngoaïi hoái
Bieåu ñoà 2.4: Doanh soá ngoaïi teä hoaùn ñoåi cuûa NHCT VN töø 2003-2006
Bieåu ñoà 2.5: Taêng tröôûng kinh doanh ngoaïi teä cuûa NHCTVN töø 2003-2006
thông tin tài liệu
Trong xu thế mở cửa, hội nhập kinh tế hiện nay, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng đã vươn ra trên phạm vi khu vực và toàn thế giới. Các ngân hàng thương mại hiện nay đang có xu thế mở rộng nhiều nghiệp vụ kinh doanh hiện đại mới trên thị trường
Mở rộng để xem thêm
tài liệu giúp tôi
Nếu bạn không tìm thấy tài liệu mình cần có thể gửi yêu cầu ở đây để chúng tôi tìm giúp bạn!
×