DANH MỤC TÀI LIỆU
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
BỘ, NGÀNH
(Cơ quan chủ quản nếu có)
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO:
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: .......... ................., ngày...tháng...năm...
TỜ TRÌNH
ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Tên ngành: ……………………… Mã số: .......................................................................
Trình độ đào tạo: ...............................................................................................................
Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Sự cần thiết mở ngành đào tạo
- Trình bày kết quả các nghiên cứu khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân
lực trình độ đại học/cao đẳng của ngành đăng ký mở đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã
hội của ngành, tỉnh/thành phố, khu vực nơi cơ sở đào tạo đóng trụ sở.
- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương,
vùng, quốc gia.
2. Giới thiệu khái quát về cơ sở đào tạo
- Năm thành lập, quá trình xây dựng và phát triển
- Các ngành, trình độ và hình thức đang đào tạo
- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý
- Quy mô đào tạo các trình độ, hình thức đào tạo
- Số khóa và số sinh viên đã tốt nghiệp, tỷ lệ sinh tốt nghiệp có việc làm
- Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm thực hành, thư viện, giáo trình
3. Về ngành đào tạo và chương trình đào tạo
- Ghi rõ tên ngành đào tạo đăng ký mở, tên chương trình đào tạo, trình độ đào tạo (cao
đẳng hay đại học).
Nếu sử dụng chương trình của một trường đại học khác, cần nêu rõ là chương trình của
trường đại học nào, kèm theo bản sao chương trình gốc của trường đó và khả năng của cơ
sở đào tạo khi thực hiện chương trình này.
Nếu sử dụng chương trình của nước ngoài (kể cả trường hợp ngành đăng ký đào tạo đã có
trong Danh mục) cần nêu rõ là chương trình của trường đại học nào, nước nào và kèm
theo bản sao chương trình gốc của trường nước ngoài; khả năng của cơ sở đào tạo khi
thực hiện chương trình này.
- Tóm tắt về chương trình đào tạo: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (tổng số đơn vị
học trình hoặc tín chỉ), thời gian đào tạo.
- Tóm tắt khả năng đáp ứng của cơ sở đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất,
nguồn thông tin tư liệu…
- Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh trong 5 năm đầu của ngành đăng ký đào tạo.
- Tóm tắt về quá trình xây dựng chương trình đào tạo
4. Kết luận và đề nghị
- Trường cần khẳng định việc đầu tư để thực hiện có kết quả, đảm bảo chất lượng đối với
những ngành đăng ký mở.
- Cần khẳng định toàn bộ nội dung hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo đã được đưa lên
trang web của cơ sở đào tạo tại địa chỉ: http://www....
- Đề nghị:…
Nơi nhận:
-
-
- Lưu: …
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
thông tin tài liệu
TỜ TRÌNH ĐĂNG KÝ MỞ NGÀNH ĐÀO TẠO
Mở rộng để xem thêm
×