DANH MỤC TÀI LIỆU
Đề ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 3
Đ ôn t p cu i tu n l p 3: Tu n 3 ầ ớ
Môn Toán
Bài 1: Tìm y
a, y x 5 + 65 = 100 b, y : 10 x 3 = 24
………………………. ……………………
………………………. ……………………
………………………. ……………………
Bài 2: Đi n d u (< ; > ; =) vào ô tr ngề ấ
a, 135 - a 78 - a c,
9a
+
a6
aa
+ 79
b, a - 74 a - 47 d,
abc
+
deg
aeg
+
dbc
Bài 3: Th nh có 15 hòn bi. S bi c a Th nh h n Khánh là 3 hòn. N u s bi c a Huy ố ủ ị ơ ế ố ủ
thêm 4 hòn thì s b ng s bi c a Khánh. H i c ba b n có bao nhiêu hòn bi.ẽ ằ
Đáp s : Khánh ……………………
Huy:………………….……
Bài 4: T 1 tr ng đ c 14 cây ăn qu . T 2 trông b ng n a t 1. T 3 h n t 2 là 3 ượ ử ổ ơ
cây. H i c 3 t tr ng đ c bao nhiêu cây? ổ ồ ượ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 5: S nhãn v c a An h n Bình là 24 cái. N u An đ c thêm 10 cái, Bình đ c ở ủ ơ ế ượ ượ
thêm 6 cái thì lúc này An h n Bình bao nhiêu nhãn v ?ơ ở
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bài 6: Tính nhanh
a, 150 – 34 + 44 – 66 – 50 c, 125 – 36 + 25 – 74
…………………………………………………………………………………………
b, 205 – 72 – 18 – 15 d, 78 – 13 – 15 + 100
…………………………………………………………………………………………
TI NG VI TẾ Ệ
I. Chính t
1. a) Đi n vào ch tr ng ỗ ố tr ho c ch:
cu n .......òn, ......ân th t, ch m ...... ậ ậ
b) Đ t d u h i ho c d u ngã trên ch in đ m và gi i câu đ .ữ ậ
- V a dài mà l i v a vuông ạ ừ
Giúp nhau ke ch , v ch đ ngỉ ạ ườ thăng băng.
Là ...............
- Tên nghe n ng tr chặ ị
Lòng d thăng băng.
- Vành tai th m c n m ngangợ ộ
Anh đi h c ve, săn sàng đi theo.
Là ................
II. T p làm văn
1. Em hãy vi t 1 b c th cho m t ng i b n thân xa.ế ư ườ ạ
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………
thông tin tài liệu
Đề ôn tập cuối tuần lớp 3: Tuần 3 Môn Toán Bài 1: Tìm y a, y x 5 + 65 = 100 b, y : 10 x 3 = 24 ………………………. …………………… ………………………. …………………… ………………………. ……………………
Mở rộng để xem thêm
×