DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ
Gi i bài t p Hóa l p 9: Tinh b t và xenlulozộ ơ
I. Tóm t t ki n th c c b n: ế ơ ả Tinh b t và xenlulozộ ơ
1. Tinh b t
a. Trang thái thiên nhiên, tính ch t v t lý và c u t o phân tấ ậ
- Tinh b t có trong các lo i h t c , qu nh lúa ngô khoai chu i xanh... ạ ủ ư
- Tinh b t ch t r n màu tr ng, không tan trong n c l nh, tan đ c trong n c nóng ấ ắ ướ ượ ướ
t o thành dung d ch keo g i là h tinh b t. ọ ồ
- Công th c phân t c a tinh b t là ử ủ (-C6H12O5-)n. Phân t g m nhi u m t xíchử ồ -C6H12O5-
liên k t v i nhau, s m t xích trong phân t tinh b t nế ớ ố ắ ≈ 1200 - 6000.
b. Tính ch t hóa h c.ấ ọ
* Ph n ng th y phânả ứ
Khi đun nóng trong dung d ch axit loãng, tinh b t b th y phân thành glucoz ộ ị ủ ơ
(-C6H12O5-)n +nH2O C6H12O6
* Ph n ng v i iotả ứ
Tinh b t tác d ng v i iot t o ra màu xanh đ c tr ng. ặ ư
2. Xenlulozơ
a. Tr ng thái thiên nhiên, tính ch t v t lý và c u t o phân tấ ậ
- Xenluloz là thành ph n chính c a bông, g , tre, n a...ơ ỗ ứ
- Xenluloz là ch t r n màu tr ng, không tan trong n c ngay c khi đun nóng.ơ ấ ắ ướ
- Công th c c a xenluloz ơ (-C6H10O5-)n. Phân t cũng g m nhi u m t xích ề ắ -C6H10O5-
liên k t v i nhau, nh ng s m t xích trong xenluloz nế ư ơ 10.000 - 14.000 l n h n tinhớ ơ
b t r t nhi u.ộ ấ
b. Tính ch t hóa h cấ ọ
Khi đun nóng trong dung d ch axit loãng, xenluloz b th y phân thành glucoz ơ ị ơ
(-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6
3. S t o thành tinh b t và xenluloz trong cây xanhự ạ ơ
Nh năng l ng ánh sáng và ch t di p l c (clorophin) cây xanh t ng h p đ c tinh b t ượ ệ ụ ượ
và xenluloz tơ ừ CO2 và H2O.
6nCO2 + 5nH2O (C6H10O5)n + 6nO2
II. Gi i bài t p trang 158 SGK Hóa l p 9ả ậ
Bài 1. Ch n t thích h p (xenluloz ho c tinh b t) r i đi n vào các ch tr ng: ơ ặ ộ ồ
a) Trong các lo i c , qu , h t có ch a nhi u...ạ ủ
b) Thành ph n chính c a s i bông, g , n a là... ỗ ứ
c) ... là l ng th c c a con ng i.ươ ự ủ ườ
H ng d n ướ gi i:
a) Trong các lo i c , qu , h t có ch a nhi u tinh b t.
b) Thành ph n chính c a s i bông, g , n a là ỗ ứ xenlulozơ
c) Tinh b t là l ng th c c a con ng i.ươ ự ủ ườ
Bài 2. Phát bi u nào sau đây đúng?
A. Xenluloz và tinh b t có phân t kh i nh .ơ ử ố
B. Xenluloz có phân t kh i nh h n tinh b t.ơ ỏ ơ
C. Xenluloz và tinh b t có phân t kh i b ng nhau.ơ ổ ằ
D. Xenluloz tinh b t đ u phân t kh i r t l n, nh ng phân t kh i c aơ ử ố ư ử ố
xenluloz l n h n nhi u so v i tinh b t.ơ ớ ơ
H ng d nướ gi i: Đáp án D
Bài 3. Nêu ph ng pháp phân bi t các ch t sau:ươ ệ ấ
a) Tinh b t, xenluloz , saccaroz . ơ ơ
b) Tinh b t, glucoz , saccaroz .ộ ơ ơ
H ng d nướ gi i:
a) Hòa tan m u th t ng ch t vào n c, ch t tan đ c là saccaroz . ử ừ ướ ượ ơ
Cho hai ch t còn l i tác d ng v i iot, ch t nào chuy n sang màu xanh tinh b t, ch t ộ ấ
còn l i là xenluloz .ạ ơ
b) Hòa tan m u th t ng ch t vào n c, ch t không tan là tinh b t ử ừ ướ
Cho dung d ch c a 2 ch t còn l i vào tác d ng v i dung d ch AgNO3 trong NH3, ch t
ph n ng tráng b c là glucoz , ch t không ph n ng là saccarozả ứ ơ ả ứ ơ
C6H12O6 (dd) + Ag2O 2Ag + C6H12O7
Bài 4. T tinh b t ng i ta s n xu t ra r u etylic theo hai giai đo n sau: ộ ườ ượ
a) (-C6H10O5-)n C6H12O6 hi u su t 80%ệ ấ
b) C6H12O6 C2H5OH hi u su t 75%ệ ấ
Hãy vi t ph ng trình hóa h c theo các giai đo n trên. Tính kh i l ng r u etylic thuế ươ ố ượ ượ
đ c t m t t n tinh b t.ượ ộ ấ
H ng d nướ gi i:
(-C6H10O5-)n + nH2O nC6H12O6
C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2
C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O
CH3 - COOH + HO – CH2CH3 CH3 – COO – CH2 – CH3 + H2O.
thông tin tài liệu
Giải bài tập Hóa lớp 9: Tinh bột và xenlulozơ I. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Tinh bột và xenlulozơ 1. Tinh bột a. Trang thái thiên nhiên, tính chất vật lý và cấu tạo phân tử - Tinh bột có trong các loại hạt củ, quả như lúa ngô khoai chuối xanh... - Tinh bột là chất rắn màu trắng, không tan trong nước lạnh, tan được trong nước nóng tạo thành dung dịch keo gọi là hồ tinh bột. - Công thức phân tử của tinh bột là (-C6H12O5-)n. Phân tử gồm nhiều mắt xích -C6H12O5- liên kết với nhau, số mắt xích trong phân tử tinh bột n ≈ 1200 - 6000.
Mở rộng để xem thêm
×