DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập Hóa lớp 9: Polime
Gi i bài t p Hóa l p 9: Polime
I. Tóm t t ki n th c c b n: ế ơ ả Polime
1. Polime và phân lo i polime
- Polime nh ng ch t có phân t kh i r t l n do nhi u m t xích liên k t v i nhau t o ấ ớ ế
nên.
- D a vào ngu n g c, polime đ c chia thành hai lo i chính: ồ ố ượ
+ Polime thi n nhiên (có s n trong t nhiên): tinh b t, xenluloz , t t m, cao su thiên ơ ơ ằ
nhiên...
+ Polime t ng h p (do con ng i t ng h p): cao su buna, poli (vinyl clorua)...ổ ợ ườ ổ ợ
2. ng d ngỨ ụ
Polime đ c ng d ng trong đ i s ng thu t d i các d ng khác nhau, nh : ch tượ ứ ướ ư
béo và v t li u compozit, t , cao su...ậ ệ ơ
II. Gi i bài t p trang 165 SGK Hóa l p 9ả ậ
Bài 1. Ch n câu đúng nh t trong các câu sau:ọ ấ
a) Polime là nh ng ch t có phân t kh i l n. ố ớ
b) Polime là nh ng ch t có phân t kh i nh . ử ố
c) Polime nh ng ch t có phân t kh i r t l n do nhi u lo i nguyên t liên k t v i ấ ớ ế
nhau t o nên.
d) Polime nh ng ch t phân t kh i r t l n do nhi u m t xích liên k t v i nhau ấ ớ ế
t o nên
H ng d nướ gi i: Đáp án d
Bài 2. Hãy ch n nh ng t thích h p r i đi n vào các ch tr ng: ỗ ố
a) Polime th ng là ch t.... không bay h i.ườ ấ ơ
b) H u h t các polime đ u...... trong n c và các dung môi thông th ng.ầ ế ướ ườ
c) Các polime có s n trong t nhiên g i polime.... còn các polime do con ng i t ng ườ ổ
h p ra t các ch t đ n gi n g i là polime.... ấ ơ
d) Polietilen poli (vinyl clorua) lo i polime.... còn tinh b t xenluloz lo i ơ ạ
polime....
H ng d nướ gi i:
a) R n
b) Không tan
c) Thiên nhiên – T ng h pổ ợ
d) T ng h p – Thiên nhiênổ ợ
Bài 3. Trong các phân t polime sau: polietilen, xenluloz , tinh b t (amilopectin), poli ơ ộ
(vinyl clorua), nh ng phân t polime nào c u t o m ch gi ng nhau? Hãy ch lo i ấ ạ
m ch c a các phân t polime đó.ạ ủ
H ng d nướ gi i: Nh ng phân t polime c u t o m ch không phân nhánh ấ ạ
polietilen, poli (vinyl clorua) xenluloz . Polime c u t o m ch phân nhánh ơ ấ ạ
aminopectin c a tinh b t.ủ ộ
Bài 4. Poli (vinyl clorua) vi t t t PVC polime nhi u ng d ng trong th c ti nế ề ứ
nh làm ng d n n c, đ gi da,... PVC có c u t o m ch nh sau:ư ướ ồ ả ấ ạ ư
a) Hãy vi t công th c chung và công th c m t m t xích c a PVC.ế ộ ắ
b) M ch phân t PVC có c u t o nh th nào? ấ ạ ư ế
c) Làm th nào đ phân bi t đ c da gi làm b ng PVC và da th t?ế ệ ượ
H ng d nướ gi i:
a) Công th c m t xích c a PVC là:ứ ắ
b) M ch phân t PVC là m ch không nhánh (m ch th ng) ạ ẳ
c) Đ t cháy m i m u da, n u có mùi khét là da th t, không có mùi khét là da gi . ỗ ẫ ế
Bài 5. Khi đ t cháy m t lo i polime ch thu đ c khí ộ ạ ượ CO2h i n c v i t l s molơ ướ ỉ ệ
CO2: s mol H2O b ng 1 : 1
H i polime trên thu c lo i nào ộ ạ trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh
b t, protein? T i sao?ộ ạ
H ng d n ướ gi i:
- = => = , suy ra polime đó là polietilen (-CH2 – CH2 - )n.
- Không th tinh b t (-C 6H10O5-)n, t lỉ ệ = , cũng không th PVC
ch t này khi cháy ph i có sinh ra h p ch t ch a clo. ấ ứ
thông tin tài liệu
Giải bài tập Hóa lớp 9: Polime I. Tóm tắt kiến thức cơ bản: Polime 1. Polime và phân loại polime - Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên. - Dựa vào nguồn gốc, polime được chia thành hai loại chính: + Polime thiện nhiên (có sẵn trong tự nhiên): tinh bột, xenlulozơ, tơ tằm, cao su thiên nhiên... + Polime tổng hợp (do con người tổng hợp): cao su buna, poli (vinyl clorua)... 2. Ứng dụng Polime được ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật dưới các dạng khác nhau, như: chất béo và vật liệu compozit, tơ, cao su...
Mở rộng để xem thêm
×