DANH MỤC TÀI LIỆU
Giải bài tập hóa học 9: Saccarozơ
Gi i bài t p hóa h c 9: Saccarozả ậ ơ
Bài 1 (trang 155 SGK Hóa 9): Khi pha n c gi i khát có n c đá ng i ta có th làmướ ả ướ ườ
nh sau:ư
a) Cho n c đá vào n c, cho đ ng, r i khu y.ướ ướ ườ ồ
b) Cho đ ng vào n c, khu y tan, sau đó cho n c đá.ườ ướ ấ ướ
L i gi i:ờ ả
Cách b cách làm đúng khi ch a cho n c đá vào, đ ng s d tan h n do nhi tư ướ ườ ẽ ễ ơ
đ c a n c trong c c ch a b h xu ng. ủ ướ ư ị
Bài 2 (trang 155 SGK Hóa 9): Hãy vi t các ph ng trình hóa h c trong s đ chuy nế ươ ơ ồ
hóa sau:
Saccaroz → Glucoz → R u etylic.ơ ơ ượ
L i gi i:ờ ả
Ph ng trình hóa h c:ươ ọ
(1) C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6
(2) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Bài 3 (trang 155 SGK Hóa 9): Hãy gi i thích t i sao khi đ đo n mía lâu ngày trong ể ạ
không khí đ u đo n mía th ng có mùi r u etylic.ở ầ ườ ượ
L i gi i:ờ ả
Khi đ đo n mía lâu ngày trong không khí, đ ng saccaroz có trong mía s b vi ườ ơ ẽ ị
khu n có trong không khí lên men chuy n thành glucoz , sau đó thành r u etylic. ể ơ ượ
Bài 4 (trang 155 SGK Hóa 9): u ph ng pháp hóa h c phân bi t ba dung d ch sau:ươ ọ ệ
glucoz , r u etylic, saccaroz .ơ ượ ơ
L i gi i:ờ ả
Cho các dung d ch tác d ng v i dung d ch AgNO ụ ớ 3 trong NH3, ch t nào ph n ng ả ứ
tráng b c là glucoz , hai ch t kia không tác d ng: ơ ấ
C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag
Cho vài gi t H2SO4 vào hai dung d ch còn l i, đun nóng m t th i gian r i cho dung ộ ờ
d ch AgNO3 trong NH3 vào. Dung d ch nào ph n ng tráng b c saccaroz , còn ả ứ ơ
r u etylic không tác d ng.ượ ụ
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6.
Bài 5 (trang 155 SGK Hóa 9): T 1 t n n c mía ch a 13% saccaroz th thu ấ ướ ơ
đ c bao nhiêu kg saccaroz ? Cho bi t hi u su t thu h i đ ng đ t 80%.ượ ơ ế ồ ườ
L i gi i:ờ ả
Trong 1 t n mía ch a 13% saccaroz có: 1/100 x 13 t n saccaroz .ấ ứ ơ ơ
Kh i l ng saccaroz thu đ c: 13/100 x 80/100 = 0,104 t n hay 104 kg.ố ươ ơ ượ
Bài 6 (trang 155 SGK Hóa 9): Khi đ t cháy m t lo i gluxit (thu c m t trong các ch t ộ ạ
sau: Glucoz , saccaroz ), ng i ta thu đ c kh i l ng Hơ ơ ườ ượ ố ượ 2O CO2 theo t l 33: 88.ỉ ệ
Xác đ nh công th c c a gluxit trên. ứ ủ
L i gi i:ờ ả
Qua công th c glucoz : C ơ 6H12O6 saccaroz Cơ12H22O11 ta nh n th y n H= 2nO nên ta
đ t công th c c a gluxit là C ứ ủ nH2mOm.
Ph n ng đ t cháy:ả ứ
CnH2mOm +
2
O
n
2
CO
n
+
OH
m
2
.
m/n = 44x33 /18x88 = 11/12
Công th c phù h p là C 12H22O11.
thông tin tài liệu
Giải bài tập hóa học 9: Saccarozơ Bài 1 (trang 155 SGK Hóa 9): Khi pha nước giải khát có nước đá người ta có thể làm như sau: a) Cho nước đá vào nước, cho đường, rồi khuấy. b) Cho đường vào nước, khuấy tan, sau đó cho nước đá. Lời giải: Cách b là cách làm đúng vì khi chưa cho nước đá vào, đường sẽ dễ tan hơn do nhiệt độ của nước trong cốc chưa bị hạ xuống. Bài 2 (trang 155 SGK Hóa 9): Hãy viết các phương trình hóa học trong sơ đồ chuyển hóa sau: Saccarozơ → Glucozơ → Rượu etylic. Lời giải: Phương trình hóa học: (1) C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6 (2) C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
Mở rộng để xem thêm
×